Questions and answers

Jak zakwalifikować odpad o składzie - woda, piasek, ropopochodne, odpady stałe, a czasem liście?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy dokonać korekty VAT rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Chabasińska Dorota | Aktualne

Kiedy ma zastosowanie ruchoma organizacja czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy należy podać informację o dodatkowym miejscu prowadzenia zajęć dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy organ może skorzystać z dyspozycji art. 19 ust. 3 u.o.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Kto i do kogo ma wystąpić o decyzje o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kto jest uprawniony do szkolenia pracowników z obsługi centrali wykrywania i sygnalizacji pożaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Na jakich zasadach dokonać potrącenia z zasiłku chorobowego zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jakiej odległości można usytuować budynek mieszkalny jednorodzinny od granicy lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

W jakim terminie należy wypłacić skorygowany dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób potrącić z wynagrodzenia zleceniobiorcy koszty szkody?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób powinnam ujmować zaliczki na nieruchomość w księgach: wynikowo i bilansowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób WIOŚ powinien zawiadomić starostę o wyznaczonej kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy budowa budynku gospodarczego podziemnego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy decyzję przyznającą zasiłek stały należy uchylić z dniem nabycia uprawnień do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można przyjąć do I klasy szkoły policealnej słuchaczkę, która ukończyła trzy semestry nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy należy zmienić lub uchylić decyzję w sprawie usług opiekuńczych na podstawie art. 106 ust. 5 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy z urzędu zawiesić postepowanie w skierowania do DPS na skutek ubezwłasnowolnienia strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ I instancji powinien uchylić prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko, które zmarło?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie na postawienie altany na terenie TZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy stacja benzynowa podlega ocenie oddziaływania na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy świadczenie rehabilitacyjne należy uznać za dochód utracony w sprawie przyznania zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy w projekcie zamiennym należy odnieść się do nowych elementów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy w związku z koordynacją należy uchylić prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy zaświadczenie o wypłaconych świadczeniach można wydać ojcu, jeżeli świadczenia na dzieci wypłacane są matce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Do jakiego zasiłku liczy się świadczenie uzupełniające z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Gdzie powinna być przechowywana dokumentacja budowy budynku użyteczności publicznej - przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jaka jest procedura utworzenia oddziału specjalnego lub terapeutycznego w placówkach ogólnodostępnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jaka liczba pracowników socjalnych powinna być zatrudniona w OPS w gminie, która liczy około 3.000,00 mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jakie kroki formalne trzeba podjąć, aby wyłączyć działkę z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie mogą być powody nieprzydzielenia nauczycielowi dodatkowej liczby godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak należy postąpić, jeśli uczeń otrzymujący stypendium szkolne zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak obliczyć dochód w przypadku repatriantów, którzy zamieszkali na terytorium Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto powinien przechowywać dokumentację techniczną budynków z 1976 r. poza właścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Na jakiej zasadzie jest dokonywana spłata wierzycieli z tego samego kręgu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Od jakiej daty należy przyznać wnioskowane świadczenie pielęgnacyjne na syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy decyzja pozwolenia na budowę jest w obrocie prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Od kiedy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne, gdy strona dostarczyła nowe orzeczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne