Questions and answers

Czy można absolwentowi szkoły zawodowej przekazać arkusz ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy należy doliczyć dochód uzyskany za sierpień?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy nauczyciel może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel wychowania fizycznego może odmówić przydzielenia godzin świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy publiczne szkoły społeczne prowadzone przez stowarzyszenie mogą dokonywać odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wójt może przenieść siedzibę przedszkola bez zgody kuratora oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Ile dni urlopu należy się nauczycielowi, który objął w trakcie roku szkolnego stanowisko wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaka powinna być data końcowa urlopu bezpłatnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaką dokumentację należy przekazać nauczycielowi, który był zatrudniony na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaki stopień awansu zawodowego należy nadać nauczycielowi-doktorantowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy naliczać urlop nauczycielce zatrudnionej na podstawie dwóch umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy obliczyć wysokość odpisu na ZFŚS dla psychologa szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy wynagrodzić za urlop nauczyciela, który będzie bronił swojej pracy doktorskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy dokonać potrącenia z zasiłku rodzicielskiego pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Według jakich przepisów nauczyciel powinien zmienić plan swojego stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi można sprawować przy użyciu monitoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy dochód z tytułu zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego stanowi dochód uzyskany/utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy do przedszkola niepublicznego może być przyjęte za zgodą dyrektora dziecko, które ma 2,5 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy IBP można zaktualizować dopiero po przeprowadzonych remontach, ale po minimalnym dwuletnim terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy maszyny zestawione w linię technologiczną to zespół maszyn w myśl dyrektywy maszynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy możliwa jest odmowa zatwierdzenia arkusza organizacji szkoły przez organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne córce na matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można sporządzić aneks do planu służby bądź przesunąć termin zakończenia służby przygotowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel może realizować godzinę do dyspozycji dyrektora dla dwóch klas na tej samej godzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy nauczyciel w czasie kwarantanny może przez kilka dni pracować zdalnie i otrzymać za to wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy po zmarłej nauczycielce należy wypłacić świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy w czasie pandemii koronawirusa place zabaw przy szkołach podstawowych mogą być otwarte dla mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w GOPS można zatrudnić pracownika jako pomoc administracyjna bez konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w teczkach osobowych możemy przechowywać wynik testu na covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną jest podzielne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Gdzie rodzina ma się ubiegać o przedłużenie KDR dziecku, które skończyło 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Ilu uczniów powinno być w grupie za zajęciach praktycznych w szkole branżowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaki adres wpisać w umowie zlecenie z osobą, która ma inny adres zameldowania i zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki arkusz należy założyć uczniowi przyjętemu do 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie dokumenty powinien dostarczyć nauczyciel przy składaniu wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie zdarzenie podczas pracy zdalnej można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy dodać do ewidencji szkół niepublicznych liceum domowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy potwierdzić nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak powinno wyglądać odwołanie od decyzji odmownej przyznania KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy należy wypłacić kolejną nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od jakiej podstawy należy naliczyć zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Od kiedy do składu rodziny doliczamy obecnego męża strony, która ponownie wyszła za mąż?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek stały na podstawie nowego orzeczenia w związku z ustawą "covidową"?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Za ile dni trzeba będzie wypłacić ekwiwalent za urlop tego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Co powinna zawierać informacja o warunkach lokalowych szkoły policealnej, którą składa się do wydziału edukacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy art. 7 ust. 3 pkt 7 obowiązuje dla restrukturyzacji, które miały miejsce w 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy brak opłaty skarbowej wpływa na ważność pełnomocnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy daninę solidarnościową należy wpłacać na mikrorachunek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dofinansowanie tylko niektórym pracownikom do wynajmowanych miejsc parkingowych nie jest dyskryminujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy dywidenda wypłacona z holenderskiej spółki zależnej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne