Questions and answers

Czy można w czasie ferii udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego za poprzedni rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nieopłacony czynsz najmu może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy organ prowadzący może uchylić statut zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy położna jest uprawniona do pobierania materiału do badań w laboratorium diagnostycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy pracodawca może zlecić na zewnątrz prowadzenie szkoleń wstępnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy pracownikowi naliczyć ekwiwalent za urlop, jeśli do końca trwania umowy przebywał na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy projekt zagospodarowania terenu powinien być podpisany przez projektanta i sprawdzającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może kruszyć kamień polny bez zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy przerwa w pracy pozbawia nauczyciela uprawnień do nauczania początkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy rolnik ryczałtowy prowadzący szkółkę drzew może zatrudnić pracownika na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy rozpoczęty najem w trakcie bycia czynnym podatnikiem VAT pozbawia możliwości wyrejestrowania się z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy różnice kursowe generowane przez zakład może rozliczać jednostka macierzysta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy składając wniosek o kapitał początkowy dokładam decyzję o rencie inwalidzkiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy specjalista ds. bhp ma prawo odmówić wykonania czynności spoza zakresu przypisanego prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy starosta powinien przekazać do RDOŚ, GDOŚ i organów ścigania sprawę dot. płoszenia ptaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy SZO jest nienależnie pobranym świadczeniem i podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy szpital może podać sądowi dane adresowe lekarza, który już nie jest w nim zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy trzeba skorygować rozliczenie ryczałtowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy uchylić decyzję uznającą dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy w sytuacji epidemii koronawirusa można prowadzić szkolenia bhp w formie wideokonferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z pominięciem formy pisemnej jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy w związku z epidemią koronawirusa pracownik BHP ma prawo odmówić prowadzenia szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zaprzestanie prowadzenia działalności operacyjnej może być powodem wręczenia wypowiedzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy zasadne jest uzyskanie wpisu do RDR wytwórcy transportującego odpad do "własnego" miejsca zbierania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć i jaką stawką amortyzować szlaban?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do kiedy można przyznać KDR dla syna, który studiuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jaka część zajęć edukacyjnych w klasie I może być prowadzona łącznie z oddziałem przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT objęte są owoce dzikiej róży i rokitnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują przygotowywanie obiadów w stołówce szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie skutki prawne dla obu stron implikuje opisana sytuacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie wynagrodzenie będzie miał płacone nauczyciel, który przebywa na urlopie uzupełniającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak należy interpretować termin wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak należy rozliczać urlop wypoczynkowy pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak naliczyć odsetki za niezapłaconą zaliczkę na podatek liniowy za grudzień 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne