Questions and answers

Jak organ rejestrowy powinien wezwać organ prowadzący szkołę do uzupełnienia dokumentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak rozliczyć w PIT umorzone, w związku z przepisami o tarczy antykryzysowej, składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie nauczycieli nietablicowych w okresie nauczania zdalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak skorygować niesłusznie pobraną zaliczkę na podatek dochodowy na liście płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak ustalić miejsce świadczenia usług w przypadku budowy farmy fotowoltaicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak właściwie sformułować informację o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak zakończyć postępowanie o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w stosunku do osoby umieszczonej w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować operację spłaty pożyczki - kapitału i odsetek wraz z zapłaconym podatkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto jest właściwy do wydania zaświadczenia dot. pochodzenia gleb?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

O jaki okres należy przedłużyć staż nauczycielki przebywającej na urlopach związanych z rodzicielstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

W jakiej części ująć w przychodach refundację wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie należy złożyć MDR-3 przy korzyści dotyczącej PCC, jeżeli podatnik skorzystał ze zwolnienia w PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy do wniosku studenta o wydanie kopii dokumentu z jego akt osobowych ma zastosowanie art. 15 ust. 3 RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej może być pomniejszony z powodu czasowej nieobecności w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy emeryt na działalności gospodarczej ma prawo do świadczenia postojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy firma ma obowiązek przekazywać informacje zgodnie z art. 304 ust. 1 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy jest możliwa zmiana kwalifikacji wypadku z ciężkiego na lekki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy jeśli dana osoba jest beneficjentem rzeczywistym z dwóch powodów, to powinna zostać wpisana do CRBR dwa razy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy koszty pomocy prawnej w związku z wystąpieniem ze spółki osobowej stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty uzyskania przychodu z działalności podstawowej są zaliczane do źródła zyski kapitałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy lekarz na działalności gospodarczej może skorzystać z ulgi od ZUS w ramach tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można zbierać odpady o kodzie 18 02 07*?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy należy korygować odliczony VAT od poniesionych wydatków na rozbudowę, jeśli budowa nie została zakończona?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy wykazać w ORD-U za 2019 r. umowę pożyczki zawartą z nierezydentem w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie uzupełniającym należy się zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy obywatel polski można ubiegać się o świadczenie 500+ na dziecko, które aktualnie zamieszkuje z matką na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy operaty przeciwpożarowe winny być dostosowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy osobie wykonującej wolny zawód przysługuje zwolnienie od ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy płatności za polisy ubezpieczeniowe podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podsumowanie wartości VAT na fakturze może różnić się od sumy wartości jednostkowych kwot VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikowi powracającemu po długiej chorobie można wręczyć wypowiedzenie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy prowadząc działalność opodatkowaną i zwolnioną należy dokonać korekty VAT przenosząc lokal?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy przepisy regulują odbywania kwarantanny na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy rekompensata za opóźnienie w płatności u pierwotnego dłużnika podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż akcji nabytych w 1996 r. podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego ulega zawieszeniu na mocy specustawy koronawirusowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy w budynku o innej funkcji (np. usługowej) nie mogą powstawać ścieki bytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy w przypadku ogłoszenia przestoju w zakładzie pracy pracownik ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w przypadku zakupu licencji utworów do dwóch płyt mamy do czynienia z jednym zamówieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy w trakcie przestoju związanego z epidemią koronawirusa firma może generować przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej generuje po jego stronie przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne