Questions and answers

Ile uczniów i grup może być w punkcie przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaka jest rola protokolanta w konkursie na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie dane udostępnia starosta rzeczoznawcy szacującemu wartość nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy wliczać do wynagrodzenia przestojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje ustalenia przychodu z poręczenia w niewłaściwej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie wynagrodzenia przysługuje pracownikowi obsługi szkoły który nie wykonuje pracy w związku z koronawirusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaki jest termin na złożenie wniosku o wpis otwarcia likwidacji spółki z o.o. do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak liczyć wynagrodzenie postojowe dla agencji pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jak naliczyć odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak postąpić gdy gmina ogłosiła konkurs na dyrektora szkoły przed epidemią koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Jak potraktować nieobecność pracownika, który przebywa na kwarantannie i z którym miała być zawarta umowa od 1 kwietnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo liczyć okres zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak prawidłowo sporządzić zeznanie CIT-8 i CIT-8/O w stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie za gotowość do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak rozliczać zleceniobiorcę z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć pełnione dyżury w ramach Systemu Stałych Dyżurów Wojewody?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak skutecznie gmina powinna zrealizować obowiązek dowozu uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak wykazać fakturę od kontrahenta z Niemiec za roczny dostęp do programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wyliczyć zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jeżeli inwestor wystąpi do organu o udzielenie odstępstwa, to czy organ może zawiesić postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Kiedy można zawiesić wykonanie decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy należy uznać, że pomieszczenia PM i ZL są powiązane lub nie są powiązane funkcjonalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Kiedy z nauczycielem należy zawrzeć odrębną umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Na jakich zasadach nauczyciele i pracownicy mogą korzystać z wyżywienia w przedszkolu publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Przez jaki okres należy przechowywać kopie dokumentów złożonych przez kandydata podczas rekrutacji do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim przypadku można wykazać eksport ze stawką 0% przy dostawach łańcuchowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób organ ma zapewnić stronom dostęp i wgląd w akta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

W jaki sposób zmienić system czasu pracy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Co zrobić z wszczętym postępowaniem powypadkowym w sytuacji epidemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy dyrektor i wicedyrektor szkoły muszą podpisywać się na liście obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2020 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje prawna definicja obciążenia narządu wzroku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy każda praca w strefie zagrożenia wybuchem jest pracą szczególnie niebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy każdy kierowca przewożący rzeczy musi posiadać kartę kierowcy i uzyskać kwalifikację wstępną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy poruszanie się po obszarze kolejowym stanowi pracę szczególnie niebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy procedura stwierdzania zgonu przez lekarza zmienia się w czasie epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy uprawnienie UDT z 2005 r. do obsługi urządzeń transportu bliskiego zachowało swoją aktualność?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy w związku z epidemią koronawirusa można odstąpić od pobierania od pacjentów podpisów na dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak długo należy przechowywać korespondencję z sądem dot. obserwacji sądowo-psychiatrycznej osadzonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak dostosować stanowisko pracownika polecając mu wykonywanie pracy zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy możliwe jest zwolnienie z odpłatności za usługi opiekuńcze z mocą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak ustalić kwotę zasiłku stałego za niepełny miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy belowanie papieru to przetwarzanie papieru?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy brak decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej jest brakiem formalnym czy materialnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2020 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy budowa systemu monitoringu wymaga zgłoszenia robót czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy dodatkowa odprawa dla pracownika podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy dyrektor jednostki budżetowej miasta X może podpisać wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2020 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne

Czy i na jakich zasadach dopuszczalne jest poruszanie się kosiarką samojezdną po drogach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne