Questions and answers

Czy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może odmówić refundacji zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy koronawirus będzie miał wpływ na przygotowywane sprawozdania finansowe za 2019 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy mamy obowiązek naliczenia VAT w związku z przekazaniem klientom prezentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy można powołać centrum administracyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można stosować dla części zamierzeń drogę pozwolenia na budowę, a dla innych drogę zgłoszenia robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy można ujawnić użytek dr w egib, mając tylko wykaz zmian od geodety i wniosek właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy nabywca przedsiębiorstwa może wystąpić do ZUS o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu zbywcy ze składkami ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na podstawie umowy przedwstępnej inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy obsługa skanera uzasadnia ubieganie się o dofinansowanie do okularów korekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy opóźniona decyzja w sprawie naliczania odsetek pozwala na zastosowanie przerwy w ich naliczaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organizacja związkowa jest uprawniona do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy organ może wymagać podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy pełnoletnią osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym może ubezpieczyć jej siostra?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy PINB może odmówić zwrotu grzywny lub ją umorzyć bez zgody organu wyższego stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy producent farmaceutyczny może skorzystać ze zwolnienia z akcyzy od produktów leczniczych opartych na etanolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy projekt budowlany zamienny powinno się sporządzić na całą inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy przedsiębiorca w spadku może opłacać zaliczki w sposób uproszczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przedsiębiorca zawieszając działalność na czas nieokreślony, może ją wznowić przed upływem 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy przyjmowanie zużytych opon od klientów traktowane jest również jako nieprofesjonalne zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy przyznać świadczenie wychowawcze mimo, że nie stawił się na wezwanie OPS w wyznaczonym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy rada pedagogiczna powinna opiniować arkusz organizacyjny pracy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy refaktura za transport stanowi element WDT, czy jest odrębnym świadczeniem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy usługi w zakresie badań klinicznych są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w JPK_VAT należy wykazywać faktury wystawiane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy właściciel może nadać samodzielnie numer porządkowy budynkowi garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy wniesienie aportu w postaci gruntu podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wpłata gotówki na konto spółki z o.o. przez jej wspólników jest dopuszczalna i czy podlega zgłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku importu zwolnionego z VAT należy wykazać w deklaracji VAT-7 kwotę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w wezwaniu dla pracownika z podaniem przyczyny nieobecności należy wskazać termin usprawiedliwienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zapis dotyczący obowiązkowego prowadzenia psa w kagańcu jest zgodny z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zawał pracownika pozbawionego wolności należy zgłosić do PIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy zespół cieśni nadgarstka można rozpatrywać w kategorii wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy złożenie NIP-8 wpływa na obowiązek złożenia CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Gdzie w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. należy wykazać błąd zaistniały w sprawozdaniu za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Ile godzin dziennie powinien pracować pracownik na 0,9 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak długo jest ważne zaświadczenie od lekarza wydane kandydatowi na konkurs na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak dokonać odliczenia, jeśli przed złożeniem deklaracji otrzymano fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak gmina może odzyskać pieniądze za wyłapywanie i przetrzymywanie zwierząt, które mają właścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie cechy powinna mieć umowa pomiędzy wykonawcą a podmiotem trzecim, aby można było uznać ją za podwykonawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Jakie procedury obowiązują przy przenosinach klas z różnych budynków do jednego budynku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma zakup używanych samochodów od kontrahenta z siedzibą w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie zasady obowiązują przy korzystaniu przez dyrektora szkoły z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne