Questions and answers

W jaki sposób rozwiązać stosunek pracy z cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W jaki sposób złożyć sprawozdanie ze zbierania i przekazania do przetwarzania baterii za rok 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Co należy rozumieć przez "normalne" ekspozycje kredytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy arkusz organizacyjny szkoły trzeba zatwierdzić zarządzeniem wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy budynek, w którym jest hydrofornia, to odrębny budynek i jak zakwalifikować go zgodnie z PKOB?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy czynność wycofania przez wykonawcę oferty na miniPortalu wymaga zatwierdzenia przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy darowizny na rzecz fundacji (prawa autorskie, rzeczy) można odliczyć od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy deweloper powinien przeprowadzić remediację?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy do podróży służbowej nauczyciela należy zaliczyć także czas kierowania pojazdem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy istnieje możliwość zmiany decyzji o częściowym zwolnieniu z odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy istnieje obowiązek oznakowania koszy na odpady niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy można na zgłoszenie w zabudowie siedliskowej ująć w jednym wniosku budynek mieszkalny i gospodarczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy naliczać odsetki za nieterminowe wpłaty osoby zobowiązanej do pokrywania części kosztów pobytu w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy prowadzić oddzielną dokumentację bhp dla różnych spółek jednego właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy nauczycielowi zwalnianemu z powodów organizacyjnych należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy od stypendium stażowego należy naliczyć składki na FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy osoba na zleceniu może ubiegać się o świadczenie postojowe z ZUS, jeśli pracodawca ma zaległości w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy osoba prowadząca pełne księgi rachunkowe może ujmować w kosztach wydatki na podstawie dowodów zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy palarnia powinna być ogrzewana?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy po złożeniu wniosku o zwolnienie od składek trzeba je opłacać?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o mniej niż 20% wskazane w treści przepisu ustawy o COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który jest na wypowiedzeniu i nie wykonuje pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przebudowa rowów drogowych związanych z odwodnieniem drogi gminnej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy przychody uzyskane w Austrii należy rozliczać w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sformułowanie "w tym" stanowi katalog otwarty czy katalog zamknięty wyliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy starosta może pozytywnie zaopiniować projekt decyzji mimo, że powierzchnia działki wynosi 0,70 ha?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy starosta może zmienić postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy środki z Unii Europejskiej są wliczane w ustalaniu kwoty wydatków przeznaczanych na kształcenie specjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy torowisko kolejowe jest instalacją w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w drodze decyzji uchylić prawo do świadczenia wychowawczego ze względu na koordynację zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wliczać pracowników na urlopie rodzicielskiem przy ustalaniu wskaźnika PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy wprowadzenie przestoju przerywa urlopy wypoczynkowe pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą otrzymać świadczenia postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w trakcie przestoju ekonomicznego pracodawca może jednocześnie obniżyć wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy w związku z epidemią można zaprzestać udzielania porad lekarskich w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy w związku z epidemią ulega zawieszeniu termin do zgłaszania do oddziału NFZ numerów PESEL uczestników badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy zamawiający może zawrzeć umowę z zastrzeżeniem, że jej realizacja nastąpi w przypadku uzyskania dofinansowania projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zamawiający może żądać, aby wykonawca już na etapie otwarcia oferty dysponował sprzętem do realizacji zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zastępcę dyrektora szkoły obowiązuje nienormowany czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy zleceniobiorca może skorzystać ze świadczenia postojowego, jeśli zleceniodawca nadal prowadzi działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne