Questions and answers

Czy stawkę zabezpieczenia roszczeń należy przyjąć oddzielnie dla każdej kategorii czy jedną - 1500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy stowarzyszenie powinno ująć przychód na podstawie otrzymanej dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy UPUL wykonywane na zlecenie starosty powinny obejmować grunty Ls będące własnością gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy wody opadowe lub roztopowe ujęte w system kanalizacyjny są wodami opadowymi czy ściekiem przemysłowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zwiększeniu wskutek zwiększonych kosztów wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Czy zasiłek macierzyński wykazuje się w ZUS RPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaka jest kategoria szamba na ścieki bytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla usługi remontu noclegowni dla osób bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego wliczyć prowizje wypłacone pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel wychowania fizycznego w klasach IV-VIII?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma opłata bezumowne korzystanie z nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki jest proces zakończenia inwestycji „przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania”?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jaki powinien być sposób rozliczania usług opiekuńczych w okresie zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak należy rozliczyć nadgodziny dozorcy zatrudnionego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy wykazać nieobecność usprawiedliwioną niepłatną w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy zaksięgować przychód ze sprzedaży rozpoczętego projektu wytwarzania oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak okoliczność wykonywania przez pracownika pracy zdalnej powinna być odznaczona na liście obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinien być naliczony odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak sformułować klauzulę informacyjną (ogólną na stronę internetową) MOPS

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy pracodawca odpowiada za uszkodzenie prywatnego samochodu pracownika postawionego na parkingu zakładowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto odpowiada za projekt wykonany niezgodnie z warunkami technicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Kto wnosi opłatę za korzystanie ze środowiska - podmiot serwisujący czy uczelnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób udokumentować 50% frekwencji w przypadku przejścia na nauczanie za odległość?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

W której pozycji rachunku zysków i strat powinna być ujęta dotacja otrzymana przez fundację?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W której pozycji w bilansie należy wykazać nierozliczone zobowiązanie z tytułu powypadkowej naprawy samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy do wniosku o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów należy żądać umowy w formie aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy dział spadku jest równoznaczny z nabyciem nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy epidemia koronawirusa jest sytuacją kryzysową na skalę masową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy grupa dzieci 6-letnich w szkole powinna mieć bezpośredni dostęp do łazienki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy jeden ze wspólników może sprzedać drugiemu swoją część spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury za usługę oszacowania wartości rynkowej udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można zbierać odpady bez ich magazynowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy należy dalej badać ofertę, jeżeli wadium zostało wniesione nieprawidłowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy należy dokumentować nauczanie zdalne w dziennikach lekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie wyprodukowanych przez spółkę maseczek ochronnych podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy od lipca 2020 danie z krewetkami bądź deser z kawą będą opodatkowane stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy organ wydający pozwolenie na budowę nie powinien żądać zmiany wz o miejsca parkingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne