Pytania i odpowiedzi

Od którego dnia należy liczyć 80% wynagrodzenia pracownikowi, który został poddany kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto powinien ponosić opłaty za zainicjowanie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku - gmina czy OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można ująć w kosztach zakup miejsca parkingowego, jeśli samochód nie stanowi środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu przedawnienia roszczenia o wypłatę udziałów w spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać działalność polegającą na świadczeniu usług dla klientów z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy uczniowie kl. I-III mogą nadal realizować lekcje na basenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jakim terminie należy wystawić fakturę za sprzedaż odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy realizacja Programu ,,Wspieraj seniora" wymaga uchwały rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy klub sportowy może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego bez rejestracji w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy klasy wysłane na zdalne nauczanie należy ujmować do uczniów objętych nauczaniem hybrydowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przychody wolne od podatku (tzw. ulga dla młodych) podlega przepisom dotyczącym utraty/uzyskania dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak powinna być liczba dzieci w przedszkolu niepublicznym w grupie ogólnodostępnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy o zamiarze likwidacji zerówki należy powiadomić wszystkich rodziców uczniów z kl. 1-8 i oddziału przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak organizować pracę woźnych, sprzątaczek i konserwatora, kiedy szkoła przeszła w tryb zdalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy w związku ze zmianą ilości godzin dydaktycznych podpisać z nauczycielem aneks do umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dziecka w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy gmina powinna obliczyć intensywność pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy studia katechetyczne mogą być dofinansowane ze środków doskonalenia zawodowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy możliwe jest wydanie jednej decyzji w sprawie niedopełnienia obowiązku zbierania odpadów oraz utracie ulgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zawrzeć umowę cywilnoprawną w pracownikiem organu prowadzącego na wykonanie określonej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy uzyskać zaświadczenie o niekaralności głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Kto jest właścicielem umocnienia koryta cieku, który ma wydzieloną linię brzegową - własność Skarb Państwa, użytek wp?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy dyrektor przedszkola może samodzielnie podjąć decyzję o prowadzeniu nauczania zdalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie przepisy bhp regulują zasady bezpieczeństwa dzieci podczas przerw?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracodawcy należy się dofinansowanie kosztów kształcenia spokrewnionego pracownika młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy firma X może przekazać firmie Y odpady w ilości większej niż firma Y ma określone w decyzji na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie pracowników wykonujących zawód medyczny w szpitalach jednoimiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy sklep z częściami samochodowymi powinien oznaczać wszystkie swoje produkty kodem GTU_07?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak zmienić zasady pracy w stacji diagnostycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy kod odpadu dla popiołu 20 01 99 jest właściwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak zgodnie z prawem należy zagospodarować popioły powstałe po procesie spalania odpadów niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy osoba, której przyznano świadczenie pielęgnacyjne ma możliwość wyboru, gdzie ma być opłacana składka emerytalno-rentowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy epidemia uzasadnia zmianę umowy przez udzielającego zamówienie, będącego szpitalem, na jego niekorzyść?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Twarowski Adam | Aktualne

Od kiedy przysługuje nauczycielowi prawo do wyższego dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w związku z trwającą epidemią COVID-19 istnieje możliwość zastąpienia spisu z natury metodą weryfikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy w związku z usługami świadczonymi dla klienta z UE podatnik powinien zapłacić VAT na deklaracji VAT-9M?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy premię regulaminową należy wliczać do podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy należy utworzyć rezerwę na niespłacany kredyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak w czasie epidemii prawidłowo organizować transport pracowników autokarami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Czy stosowanie oznaczenia "EE" do usług świadczonych na rzecz podatników jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawkę VAT stosować do śruty rzepakowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Po jakiej cenie przyjmować na stan magazynu wyprodukowane książki na uczelni?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczać koszty regulowane na podstawie kompensaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikom, którzy nie mają stałego miejsca pracy, należy wypłacać delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne