Questions and answers

Czy przepisy tarczy antykryzysowej pozwalają na obniżenie etatu pracownikowi służby bhp o 20%?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy rodzice muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym realizowanym przez szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy spółka ma prawo do zastosowania stawki 0% przy sprzedaży rusztowań, będących częścią jednostki pływającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy spółki uczestniczące w cash poolingu powinny złożyć ORD-U?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż stacjonarna kosmetyków może być zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy SPZOZ może świadczyć odpłatne usługi żywieniowe na rzecz podmiotów trzecich?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy umowa podnajmu wyczerpuje przesłankę zawartą w art 114 par. 1 pkt. 2 ustawy o cudzoziemcach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy użytkowanie środków transportowych podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. ma prawo do odliczania składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wybieranie pudełek i przekładek będzie odzyskiem poza instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wydać decyzję o odmowie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w związku z epidemią COVID-19 automatycznemu przedłużeniu ulegają wnioski o pobyt i pracę cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy zakup paliwa i AdBlue na terenie Litwy należy potraktować jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Do jakiej listy można zaliczyć odpady o kodach 16 08 02* i 16 08 04 - zielonej czy bursztynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka powinna być podstawa prawna sprawozdania za okres stażu nauczyciela, który rozpoczął stać w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do maseczek ochronnych, które nie mają statusu wyrobów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie kierownik CUW powinien mieć upoważnienia od wójta i dyrektorów szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła skup akcji własnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie to są odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie wynagrodzenie wypłacać w czasie przestoju spowodowanego pandemią koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy obliczyć przysługującą nauczycielowi liczbę dni urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT dopłatę za stal (aneks do umowy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak wykazać niemieckie wynagrodzenia pracownika z Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać świadczenie usług badań laboratoryjnych świadczonych na rzecz kontrahentów z UE i spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kogo należy zgłosić do CRBR w przypadku spółki z o.o. komandytowej, której wspólnikami jest 8 osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakiej wysokości należy przyjąć do dochodu zasiłek pielęgnacyjny wyliczając kwotę odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy doświadczenie kierownika, które ma służyć ocenie ofert w kryteriach pozacenowych, może być wyjaśniane?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2020 r., Kozłowski Bartosz | Aktualne

Czy jest podstawa prawna do udostępnienia informacji dla kancelarii prawnej o świadczeniobiorcy 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy lekarz rezydent może pełnić dyżury w szpitalach nieobjętych programem specjalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2020 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy mieszkaniec powinien deklarację składać co miesiąc wpisując na zmianę liczbę 1 lub 2?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury zakupowej ze sklepu internetowego, gdy sprzedawca ma siedzibę na terenie UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można przechowywać dane klientów (umowy, dane kontaktowe) na: 1. dysku Google; 2. Jira; 3. Confluence?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2020 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy można złożyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę w innej formie niż pisemna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy naziemny zbiornik gazu o pojemności 2700 m3 można wybudować 1,5 m od granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy niezakończenie prac badawczo-rozwojowych obliguje do skorygowania odliczeń i kosztów z roku poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy odbudowa linii elektroenergetycznej wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy odpady o kodzie 10 10 03 - zgary i żużle odlewnicza należą do odpadów niepalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Nieaktualne