Questions and answers

W jaki sposób powinno nastąpić przejęcie przez urząd gminy archiwum zakładowego zlikwidowanej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jaki sposób przekazać pracownikom elektroniczny PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć dochody za 2020 r. uzyskane w Japonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób ustalić ewentualną konieczność łącznego szacowania zamówień?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

W jaki sposób zamawiający powinien dokonać zwrotu kosztów postępowania przed KIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Z jaką datą wykonawca powinien złożyć uzupełnione oświadczenie wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Co jest podstawą do odmowy udostępnienia skargi osoby fizycznej na działanie przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Co należy wpisać w karcie szkolenia wstępnego jako stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Co należy zrobić z wystawionymi i nieodebranymi świadectwami szkolnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Co powinien zrobić organ wobec kradzieży drewna z wywrotów drzew, które stanowią pomniki przyrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy będą nas obowiązywały wymogi ROP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy decyzja o warunkach zabudowy może stanowić podstawę do wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy dochody zagraniczne z Danii należy rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dotacja za marzec jest należna na ucznia, jeżeli w kwietniu zrezygnował z nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dyrektor szkoły musi wykonać każdy wniosek rady pedagogicznej podjęty większością głosów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy firma transportowa może pomniejszyć sprzedaż wystawiając fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy gmina może ponosić wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wyznaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy gmina przekazując środek trwały ma obowiązek wykazać jego umorzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czyim kosztem stają się wynagrodzenia jeżeli spółka komandytowa staje się podatnikiem CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy informacja o działalności Spółki Wodnej jest informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy instruktorowi praktycznej nauki zawodu przysługuje dodatek stażowy oraz nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy instytucja finansowa w Polsce, która wypłaca emeryturę z Danii dla klienta, powinna potrącać podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy istnieją odrębne przepisy dla wód powstających w wyrobisku umożliwiające wprowadzanie do nich odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy jest możliwość wykorzystania odpadu na terenach przeznaczonych pod działalność rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy kody odpadów 16 01 04 oraz 16 01 06 podlegają wpisowi do rejestru działalności regulowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy konieczne jest zawieranie aneksu do umowy kredytu z 2015 roku w sytuacji zmiany treści hipoteki umownej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy koszt zakupu okularów korekcyjnych dla członka zarządu może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kupujący obraz z galerii musi opłacić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy lekarz, który nie świadczy usług na rzecz osób fizycznych, musi zakupić kasę rejestrującą online?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy montaż okna dachowego wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy można naliczyć opłatę planistyczną, jeżeli minęło 5 lat od publikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy można odmówić skorygowania faktury imiennej bez numeru NIP na fakturę VAT dla firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie wychowawcze na dziecko dyrektorowi DPS (odpłatność za pobyt ponosi gmina)?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne