Questions and answers

Czy zwrot kosztów dojazdów do pracy należy uwzględnić w podstawie ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Ile lat przechowuje się dokumentację po badaniach wykonanych w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaka powinna być częstotliwość badań jakości i ilości ścieków bytowych odprowadzanych do cieku wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jaką wysokość zabezpieczenia roszczeń należy ustalić dla odpadów tworzyw sztucznych 07 02 13 i 07 02 99?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jakie decyzje w sprawie wynagrodzeń nauczycieli powinien podjąć dyrektor szkoły w czasie pandemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jakie informacje pracodawca może uzyskać od kandydata do pracy w związku z COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jakie inspekcje i kontrole mają miejsce na budowie w trakcie jej trwania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie kwalifikacje wymagane są od sekretarza gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje udzielenie pożyczki spółce cywilnej przez jej wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w VAT wywoła przypadek, gdy podatnikowi przysługiwać będzie prowizja od kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaki symbol KŚT należy przypisać pralce zakupionej do prania odzieży roboczej pracowników oczyszczalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak należy rozumieć okresowe badania jakości wody studziennej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak należy zakwalifikować zakład przetwarzania odpadów o zdolności przyjmowania 10 Mg/dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Jak naliczać składki ZUS na liście za marzec 2020 r., jeśli pracodawca wystąpił o zwolnienie (druk RZ)?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak połączyć zajęcia z informatyki w dwóch różnych oddziałach szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć dochód do stypendium szkolnego, który zmienił się z powodu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak prawidłowo opiniować arkusze organizacyjne w sytuacji epidemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić ocenę ryzyka dla zakładu produkującego paszę i koncentraty dla zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić stany magazynowe dla materiałów oraz wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczać spółki, które uległy połączeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika zatrudnionego w systemie pracy zmianowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć eksport towarów (sprzedaż na zasadzie EXW w styczniu, otrzymanie komunikatu IE 599 w marcu)?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć zagraniczne dochody zwolnione z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak stosować ulgę na złe długi w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak w obecnej sytuacji postępować z maseczkami ochronnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak wykazać świadczenie usług elektronicznych na rzecz podmiotów z UE i spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy, na gruncie zamówień publicznych, można aneksować umowę do 30000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Baranowska Agata | Aktualne

Kto jest beneficjentem rzeczywistym spółki z o.o., której wspólnikami są spółki niemieckie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na jakiej podstawie Agencja Kontrwywiadu jest uprawniona do dostępu do dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób skierować pracownika na kwarantannę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

W jaki sposób wnieść do spółki cywilnej składniki majątku należące do wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Z czego wynikają zasady wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych przez aptekę szpitalną na oddziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Co to są pochodne od wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dodatkowa kwota za zastępstwa procesowe wchodzi do podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy inwestor powinien dołączać dodatkowe rysunki planowanej inwestycji - budowy wagi samochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy montaż dodatkowego dystrybutora ON TIR i modułu AdBlue na istniejącej wysepce stacji paliw jest rozbudową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy można sprawdzać kompletność wniosków oraz wzywać do usunięcia stwierdzonych braków i określać termin ich usunięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy należy przeliczyć dochód rodziny do funduszu alimentacyjnego z uwzględnieniem aktualnego jej składu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy na podstawie uchwały o wydzierżawieniu nieruchomości można zawrzeć tylko jedną umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi należy uzupełnić wynagrodzenie brutto do wysokości minimalnego, jeśli przebywał na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad zdrowym dzieckiem do lat 8 w dniach 9-14 kwietnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy terminy przewidziane w ustawie Prawo budowlane są zachowane czy zawieszone?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jakie decyzje można wydawać w związku z epidemią COVID19?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie warunki powinien spełniać dźwig osobowy w budynku o 3 kondygnacjach nadziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu na rok bieżący pracownicy, która powróciła do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy lekarz, który ukończył 60 rok życia, może być skierowany do zwalczania epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy osobie przebywającej w zakładzie karnym należą się świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od kiedy można przyznać zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od kiedy należy wydać decyzję zmieniającą odpłatność za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne