Questions and answers

Czy wymagania dla maszyn różnią się w zależności od daty ich nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wyniki pomiarów zakład powinien przekazywać do WIOŚ i Wód Polskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy w związku z refakturowaniem mediów szkoła może zastosować 100% odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zamawiający klasyczny może zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Do kiedy należy powołać komisję rekrutacyjną w liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Gdzie możemy zgłosić zanieczyszczenie wody w kanale wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jaka jest odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego w przypadku ujawnienia przez niego danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jaką wysokość ogrodzenia powinno mieć gminne boisko do piłki zlokalizowane w terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jak długo jest aktualna wycena nieruchomości - mieszkania w budynku wielorodzinnym, która jest podstawą licytacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak długo należy przechowywać dane osobowe pacjenta, który zapisał się na wizytę, a jej nie odbył?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Jakie elementy powinna zawierać ocena dorobku zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca z tytułu eksploatacji urządzeń chłodniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie skutki niesie ze sobą niewypracowanie przez pracownika obowiązującego go wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie wykształcenie uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki kurs należy zastosować w przypadku wyceny na dzień bilansowy środków zgromadzonych na rachunku bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakimi uprawnieniami powinna legitymować się osoba projektująca zabezpieczenia krawędzi wykopów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak należy przygotować odpis na ZFŚS dla osoby, która odmawia podania kwoty emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy przyznać nauczycielowi urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak należy rozpatrywać wnioski rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć ekwiwalent za urlop dla nauczyciela feryjnego zatrudnionego na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak rozliczać koszty dotyczące działalności strefowej oraz pozastrefowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak szkoła powinna zaksięgować operacje przeniesienia kosztów mediów na najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak wyksięgować środki trwałe, które zostały sprzedane w latach ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy nauczyciel kończy staż na nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Kto udziela upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w przypadku oddelegowania pracownika do innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Kto wydaje decyzję pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Łle dni urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w trakcie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Pod jakim kodem odpadów oddać niewykorzystane i przeterminowane testy na obecność narkotyków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób powinno nastąpić przejęcie przez urząd gminy archiwum zakładowego zlikwidowanej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jaki sposób przekazać pracownikom elektroniczny PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć dochody za 2020 r. uzyskane w Japonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób ustalić ewentualną konieczność łącznego szacowania zamówień?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

W jaki sposób zamawiający powinien dokonać zwrotu kosztów postępowania przed KIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Z jaką datą wykonawca powinien złożyć uzupełnione oświadczenie wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2021 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Co jest podstawą do odmowy udostępnienia skargi osoby fizycznej na działanie przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Co należy wpisać w karcie szkolenia wstępnego jako stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Co należy zrobić z wystawionymi i nieodebranymi świadectwami szkolnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Co powinien zrobić organ wobec kradzieży drewna z wywrotów drzew, które stanowią pomniki przyrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy będą nas obowiązywały wymogi ROP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy decyzja o warunkach zabudowy może stanowić podstawę do wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne