Questions and answers

Kiedy destrukt po przekruszeniu stanie się produktem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy art. 57a u.t.k. ma zastosowanie do linii kolejowej nieczynnej, która jest obecnie przebudowywana?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie wymagania higieniczne muszą być spełnione aby przygotować kanapki w stołówce zakładowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy długotrwałe nieobecności chorobowe mogą być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie pensum powinien realizować nauczyciel prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i z rewalidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W której części akt osobowych należy przechowywać pismo nauczyciela o zmianie miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy można mówić o zaistnieniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy wydanie odzieży roboczej pracownikom (klapki basenowe) jest opodatkowane podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kto podpisuje pierwszy statut szkoły przekazanej przez gminę stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak prawidło rozliczyć zakup słuchawek za pośrednictwem aplikacji Amazon?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy gmina może oddać w dzierżawę grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy zasiłek opiekuńczy podlega podlega utracie (odliczeniu) od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakim zakresie starosta może badać zgodność z MPZP, w sytuacji, gdy PINB wyda pozwolenie na użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Kto będzie zobowiązany do wykonywania badań gruntu przy zastosowaniu procesu R10?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy na zajęciach z wychowania fizycznego, muzyki i plastyki koniecznie jest łączenie klas IV i V?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do wzięcia dyżuru w internacie w weekend?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ocena z zajęć realizowanych w ramach godzin dyrektorskich powinna być wpisywana na świadectwie promocyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy urlop wychowawczy przypadający przed 1999 roku powinien zostać ujęty w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy mieszkaniec DPS może opuścić szpital psychiatryczny na własne żądanie bez powiadomienia DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy obowiązek uzyskania pozwolenia jest uzależniony od rodzajów procesów, jakim będą poddawane osady ściekowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Kto wydaje świadectwo pracy nauczycielowi, któremu upływa kadencja dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną można zmienić warunki zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy szkoła powinna zmienić całą dokumentację absolwenta, który zmienił płeć?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można wybudować dom na działce rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy sprzedaż pendrive'ów musi być ewidencjonowana za pośrednictwem kasy rejestrującej od pierwszej sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć voucher przekazany pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile wynosi godzina pracy nauczyciela zatrudnionego w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy decyzja uchylająca pozwolenie na budowę reaktywuje decyzję o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy podatnik otrzymaną zaliczkę (zadatek) powinien zaewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy starostwo może żądać przekazania badań odpadu lub badań gleby jako brak formalny do wydania decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy krótko po otrzymaniu nagrody jubileuszowej pracownica może otrzymać kolejną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy usługa pośrednictwa w otwarciu konta bankowego korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie skutki w odliczaniu VAT ma zmiana przeznaczenia samochodu osobowego w leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy transakcja ma charakter transakcji łańcuchowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak spółka powinna zaksięgować otrzymany rabat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy paragon, na którym nie wskazano danych nabywcy, może być uznany za dowód księgowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić współmałżonka na stanowisku nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić współmałżonka jako pomoc nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób można skorygować do zera deklarację DSF-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy opłata za pobyt psa w hotelu może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów podróżującego przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jaką datą przedsiębiorca powinien odliczyć VAT, jeśli 15 lipca otrzymał fakturę za leasing operacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Na jakich zasadach pracownica może wnioskować o urlop wychowawczy, w sytuacji kiedy nie jest znany ojciec dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne