Pytania i odpowiedzi

Czy usługodawca może zwolnić usługi cateringu z podatku VAT, jeżeli są one wykonywane na potrzeby firmy szkoleniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla faktury sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT spółka powinna dokonać refaktury za usługę transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży należy oznaczać kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy na zarządcy drogi spoczywa obowiązek kontroli stanu technicznego dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy można wystawić fakturę korygującą do faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy kwotę otrzymanej dotacji celowej na zakup środka trwałego należy rozliczyć dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak określić miejsce pracy pracownika tymczasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zatrudnionemu renciście będzie przysługiwało wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

W jaki sposób rozwiązać umowę z nauczycielem zatrudnionym w szkole samorządowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy prawidłowo ująć na liście płac podatek od składki finansowanej przez pracodawcę z tytułu PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy franczyzę należy oznaczać kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką podstawę prawną umieścić w świadectwie pracy, jeśli pracodawca wypowiedział umowę z dwóch przyczyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Który organ jest właściwy do wydania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy tunelu pod przejazdem kolejowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy opinia prawna powinna być udostępniona przez szpital w trybie udostępniania informacji publicznej na wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jaki jest wymiar szkolenia branżowego dla nauczyciela przedmiotów zawodowych zatrudnionego na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku leasingu operacyjnego raty należy finansować z paragrafu 4300?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jakim terminie rada pedagogiczna przyjmuje plan doradztwa zawodowego dla uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy wypłata zasiłku stałego powinna być kontynuowana po wyznaczeniu nowego opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zastępstwa doraźne są traktowane jak godziny ponadwymiarowe wynikające z organizacji pracy przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przedmioty zawodowe, praktyczne w szkołach branżowych w czasie zdalnej nauki powinny odbywać się na terenie szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić postępowanie i od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, jeśli wnioskodawczyni ma prawo do zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakie koszty uzyskania przychodów należy naliczać w przypadku członków rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy dyrektor szkoły powinien złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy po podpisaniu umowy użyczenia nieruchomości powinien być sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Która gmina będzie właściwą do rozstrzygnięcia sprawy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności jest ostateczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić informacji o wynagrodzeniu byłego pracownika ośrodkowi pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy piec karbonizacyjny do wypalania kwalifikuje instalację do instalacji IPPC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy przedsiębiorca może zostać uznany za mikroprzedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy osoby prowadzące agroturystykę mogą wynajmować pokoje w listopadzie 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy usługi badania sprawozdań finansowych wymagają oznaczenia GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kto powinien podpisywać dokumenty podczas nieobecności dyrektora i wicedyrektora placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy na podstawie przedstawionych orzeczeń można dalej od października br. przyznać zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy dane dotyczące obrotu surowcami farmaceutycznymi powinny być przekazywane do ZSMPOL?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy faktura wystawiona do paragonu powinna być zaewidencjonowana w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy uchylić prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak formalnie z punktu widzenia prawa rozwiązać nierozpatrzony wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy w związku z nowym wnioskiem powinno być wydane nowe postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

W jakiej formie po 1 stycznia 2021 r. będzie mogła być wyrażana zgoda na udzielanie świadczeń medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kiedy spółka może nadal stosować na fakturach terminy płatności powyżej 60 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Co może zrobić zakład, który boryka się z problemem mew?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Na jakich zasadach można magazynować olej napędowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy ratownik na basenie pilnujący bezpieczeństwa osób kąpiących się musi mieć maseczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy podlegają przeglądom drzwi ewakuacyjne są zarazem drzwiami oddzielenia przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy podmiot leczniczy może wystawiać skierowania na badania laboratoryjne w celu przedstawienia ich jednostce służby medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Do jakiej kategorii zaszeregowania należy przyporządkować stanowisko kierownika gospodarczego w placówce oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne