Questions and answers

Czy z subwencji z PFR spółka może sfinansować zakup działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy zwrot nienależnej kwoty generuje różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile dni urlopu uzupełniającego przysługuje nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna, by projekt budowlany zawierał informacje o obszarze oddziaływania instalacji gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna zapytania o informację publiczną przez senatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaką datę należy uznać za datę udzielenia pożyczki z tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak długo należy archiwizować karty czasu pracy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie dane księgowe należy wykazać by otrzymać 25% umorzenie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jakie oznaczenia nadać przy przelewie zaliczki na podatek od wynagrodzenia członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie przepisy w zakresie wynagrodzeń i PPK stosuje się w wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie są obowiązki sprawozdawcze spółki postawionej w stan likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jaki klucz podziału kosztów zastosować, gdy spółka uzyskuje przychody wyłącznie z dywidend?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczać pochodne instrumenty finansowe zawierana poza działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć korektę zasiłku na minus u podatnika korzystającego z zerowego PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustanowić trwały zarząd dla nieruchomości, której nie można podzielić geodezyjnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak zaksięgować umorzenie składek ZUS o 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy można rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem z powodu długiej nieobecności chorobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Na ile dni przed radą klasyfikacyjną należy wystawić oceny końcowe uczniom?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Na jaką podstawę prawną powinien powołać się zakład gospodarki mieszkaniowej w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Od kiedy należy potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy przepisy wymagają pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Od kiedy wnuczce przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy na babcię ze znacznym stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Oświetlenie o jakim minimalnym natężeniu powinno się znajdować na parkingu przyzakładowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jakiej dacie należy ująć do ksiąg umorzenie składek przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób ewidencjonować koszty rozliczane w czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć wysokość ekwiwalentu miesięcznego za zalesienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Co powinien zrobić organ w sytuacji, gdy właściciel domu na terenie gminy wysypuje odpady przy rzece?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy do sprzedaży używanych wyrobów medycznych, stanowiących środki trwałe można zastosować stawkę 8% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy faktura wystawiona w 2019 roku i opłacona w 2020 roku, podlega weryfikacji na białej liście?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy importowane towary można ująć w kosztach na podstawie dowodu zastępczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy instruktaż stanowiskowy dla nowo zatrudnionego pracownika może odbyć się przed instruktażem ogólnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy inwestor powinien wystąpić o budowę budynku mieszkalnego z wykorzystaniem fundamentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy kanał rewizyjny w garażu wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Oziemska Sara | Nieaktualne

Czy lekarzowi zleceniobiorcy można wystawić zaświadczenie do wypłaty postojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy magister biologii, posiadający również licencjat z geografii, może uczyć geografii w technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy małżonka po śmierci męża może złożyć SD-Z2 mimo braku aktu poświadczenia dziedziczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można odliczyć VAT dotyczący kosztów wyceny spółki, jeśli odstąpiono od decyzji zakupu udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można podjąć postępowanie, jeśli część stron nie żyje?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy można posadowić domek letniskowy na działce leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy można przenieść decyzję o warunkach zabudowy na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy można w czasie pandemii koronawirusa obecnie zorganizować w szkole egzamin na kartę rowerową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne