Questions and answers

Kiedy nauczycielowi należy się wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy w pliku JPK VAT należy wypełniać pole: data wpływu dla faktur zakupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy podatnik otrzymujący wynagrodzenie prowizyjne może rozliczać się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy budowa PSZOK pokrywana jest ze środków budżetu czy z opłaty śmieciowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy zbieranie akumulatorów oraz kabli zobowiązuje do posiadania monitoringu zapewniającego dostęp w czasie rzeczywistym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak zrefakturować opłatę administracyjną za wycinkę drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy możemy przewieźć własne odpady toneru do centrali, a następnie przekazać uprawnionemu odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy mielenie kabli odpadowych - 17 04 11 jest procesem przetwarzania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

W jaki sposób uwzględnić premię regulaminową w wynagrodzeniu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracownik może korzystać z opieki nad osobą dorosłą (14 dni) dwa razy w roku - na dwie różne osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie quada?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy w szpitalu, spółce akcyjnej, można dowolnie różnicować prawo do dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób wydać duplikat świadectwa ukończenia technikum, które jest w formacie A3?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kroki powinien podjąć organ, do którego wpłynęło zgłoszenie przebudowy przyłącza gazowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy można uznać egzekucję za bezskuteczną, jeśli dłużnik nie posiada żadnych zaległości z tytułu zaległych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób kwalifikować przychód z dystrybucji kodów rabatowych sponsora?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można dokonać zmiany decyzji przyznającej usługi opiekuńcze w toku postępowania o stwierdzenie jej nieważności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można udostępnić w drodze informacji publicznej kalkulację kosztów gospodarki odpadami stanowiącą ofertę dla gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy radny może domagać się przesłania dokumentów na prywatny adres e-maila lub wynosić je poza urząd?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy OPS może ustalić prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli pozostałe przesłanki zostały spełnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Za jaki okres żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy treść warunków emisji obligacji przez gminę jest informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jakie dokumenty winien przedłożyć inwestor przy składaniu wniosku o rozpoczęciu budowy inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy podaje się informacje o wypłaconych nagrodach jubileuszowych i odbyciu służby przygotowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy dodatek wiejski nauczyciela wlicza się do podstawy obliczania składki PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak obliczyć dochód na osobę w sprawie świadczeń rodzinnych z roku bazowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy świadczenie Dobry Start należy się stronie, jeśli dziecko zgłosiło się do nowej szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy dochód z 1/20 części gospodarstwa rolnego winien być wliczony przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak często kontrolować warunki wilgotności i temperatury pomieszczeń, w których znajdują się dokumenty pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy do zgłoszenia z projektem budowlanym budowy wewnętrznej instalacji gazowej można dołączyć projekt budowlany opracowany na starych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy jest możliwość zwolnienia córki z zaległych opłat za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zmiana uwarunkowań środowiskowych wymaga automatycznie zmian dot. kwestii budowlanych - pozwoleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy można zgodnie z prawem zapisać w umowie dzierżawy, użyczenia, że została sporządzona np. 10 września, a obowiązuje od 1 października?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę dzierżawy z datą wcześniejszą niż data obowiązywania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor spzoz ma prawo udostępnić staroście imienną listę płac swoich pracowników i współpracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy należy stosować przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu z tytułu zatrudnienia biorąc pod uwagę art. 5 ust. 4c u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można przyznać świadczenie wychowawcze (500+) ojcu dziecka obywatelki Ukrainy, który przebywa w ZK?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w wypadku rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem, który równocześnie jest członkiem zarządu przysługują dwie odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne