Questions and answers

W którym momencie należy umieścić ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w szkolnym BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy duplikat świadectwa może być wypełniony pismem ręcznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można wydać decyzję na zmianę lasu na użytek rolny, ponieważ w terenie nie ma lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy można wystąpić o odstępstwo od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy można zmienić termin wykonania robót budowlanych doprowadzających obiekt do odpowiedniego stanu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy przy adaptacji projektu do warunków miejscowych oprócz projektanta adaptacji należy również wymagać sprawdzającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy wystarczy wykonać dojazd do wspólnego parkingu, gdy do budynków są tylko dojścia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy zapis o wymaganym kącie nachylenia dotyczy lukarn i elementów drugorzędnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8, wpływa na wydłużenie stażu w ramach awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Ile tygodni nauki należy uwzględnić przygotowując arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego i dodatku za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi administracyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy interpretować sformułowanie "ściana zwrócona w stronę granicy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Kiedy dyrektor szkoły dla dorosłych może zwolnić z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych jej słuchacza?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kiedy nauczyciel może odebrać zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy wpisuje się oceny z praktyk zawodowych realizowanych w szkole policealnej do arkusza ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Na jako okres powinna zostać zawarta umowa na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Według jakich przepisów nauczyciel powinien przygotować sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Za jaki okres i za ile dni należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Awans zastępcy na kierownika OPS

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Co zrobić jeśli przedstawiciele załogi nie podpiszą porozumienia w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dochód zagraniczny należy wliczać do limitu, od którego zależy ulga rodzinna?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dziecko, które nie brało udziału w rekrutacji może zostać objęte edukacją domową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy faktura bez wykazanego VAT może stanowić podstawę do ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy likwidacja wierzyciela generuje przychód po stronie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy montaż fontanny na stawie miejskim wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy może wystąpić taka sytuacja, że nieprofesjonalny zbierający przekazuje sprzęt innemu nieprofesjonalnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy można podważyć ostateczne pozwolenie na budowę przez stronę procesu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy przedłużyć staż na nauczyciela kontraktowego w przypadku nieobecności nauczyciela wskutek choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel, który przeszedł w stan nieczynny może być zatrudniony w dotychczasowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy obowiązek wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dotyczy kompleksu domków letniskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy obywatel Ukrainy posiadając zezwolenie na pobyt czasowy może korzystać ze świadczeń pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy odszkodowanie za zniszczone mienie generuje przychód po stronie poszkodowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy otwarty szczelny zbiornik odparowujący na wody opadowe może być uznany za teren biologicznie czynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy posiadając uprawnienia IIW można obsługiwać suwnice przy pomocy radia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy powinniśmy mieć pozwolenie na magazynowanie odpadów zielonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne