Questions and answers

Czy zwrot kosztów poniesionych w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy żona, która pobiera rentę rodzinną po mężu może przejść na emeryturę po zmarłym mężu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Gdzie można uzyskać informacje o okresach nieskładkowych nauczyciela, jeżeli pracodawcą było gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaka jest kwota maksymalnego świadczenia urlopowego „wczasy pod gruszą”?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaką karę może ponieść nauczyciel za niewłaściwe traktowanie, obrażanie wychowanka i jego rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak często należy szkolić operatorów wiertarko-frezarki stołowej do metalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jaki ekwiwalent należy wypłacić nauczycielowi szkoły feryjnej, który był zatrudniony na trzy miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie obowiązki sprawozdawcze za 2019 ma organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie stawki ryczałtu obowiązują podatnika w przypadku handlu złomem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki rodzaj nieobecności należy odnotowywać w rocznej ewidencji nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi obsługi, który ma 10-letni staż w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy obliczyć czas przedłużenia nauczycielce stażu, jeśli była ona w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy obliczyć pozostającą nauczycielce liczbę dni urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy obliczyć przysługujące odprawy i świadczenia dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku błędu w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Racut Maciej | Aktualne

Jak należy rozliczać godziny ponadwymiarowe pedagoga szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak określić moment powstania obowiązku podatkowego w WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy wyliczyć świadczenie urlopowe nauczyciela, który był zatrudniony na pół roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak proceduralnie postępować z odpadami porzuconymi na terenie prywatnym lub gminnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć podatnika, który uzyskuje przychody w Polsce i we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać zakup towaru od kontrahenta z Niemiec, jeśli towar został wysłany przez innego kontrahenta z Węgier?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszty związane z likwidacją środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków przemysłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Kiedy nauczyciel powinien po urlopie dla poratowania zdrowia wykorzystać urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kogo wskazać jako beneficjenta rzeczywistego polskiej spółki z o.o. z udziałem spółki GmbH?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Komu należy wypłacić świadczenie urlopowe po śmierci nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kto powinien wchodzić w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Które w obowiązującym stanie prawnym przedsięwzięcia zostały w kompetencji u starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Pod jaką datą należy dokonać księgowań dotyczących zwolnienia z opłacenia 50% składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jakich sytuacjach nauczycielowi przysługuje wcześniejsza nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakiej pozycji w bilansie powinny być wykazane pożyczki udzielone spółce przez udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić okresy zatrudnienia, jeżeli pracownik nie posiada świadectw pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób rozliczać w kosztach spółki z o.o. wydatki na używanie użyczonych składników majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co należy rozumieć przez granicę (kontur) lasu i produkcję leśną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Co powinien zrobić starosta w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Co powinna wpisać spółka gminna zgłaszająca beneficjenta rzeczywistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne

Czy brygadzista może sprawować bezpośredni nadzór podczas wykonywania robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego podlega waloryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zakontraktowanie świadczenia "porada endokrynologiczna" w innej komórce organizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy konieczne jest prowadzenie rejestru pracowników wykonujących prace na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy konieczne jest przeprowadzenie oceny zgodności sprężarki i zbiornika ciśnieniowego z wyposażeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy liczyć zabezpieczenie roszczeń dla odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy miejsce pracy określone w umowie o pracę może obejmować oznaczony obszar?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę na okres próbny z osobą, która jest w okresie wypowiedzenia u poprzedniego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy można żandarmerię wojskową zawiadomić o przemocy stosowanej przez żołnierza?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy prowadzić oddzielną ewidencję wypłat ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne