Questions and answers

Czy są jakieś przepisy lub normy dotyczące przechowywania gipsu surowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto odpowiada za przygotowanie stanowiska pracy na stanowisku robotniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę na ulepszenie systemu parkingowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy dane dot. ilości pojemników do magazynowania odpadów mogą być wpisane do decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak naliczyć dodatek stażowy dla pracownika, który jest zatrudniony równolegle w dwóch miejscach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ustalić wynagrodzenie chorobowe, jeśli pracownik we wrześniu 2020 r. miał zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym z tytułu nierozliczenia zaliczek na poczet zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto i czy w ogóle musi umieszczać numer BDO na fakturach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek pielęgnacyjny i uznać świadczenia za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo zabrakować akta starsze niż 50 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych można lokalizować panele fotowoltaiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakich miesiącach spółka powinna wykazać fakturę korygującą i prawidłową fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób wnieść do spółki cywilnej nieruchomość należącą do wspólników - małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy aby małżeństwo mogło wnieść lokal do swojej spółki cywilnej powinno tego dokonać w formie aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy uzupełnienie danych po uzyskaniu przez podmiot wpisu do rejestru jest konieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy sprawozdanie finansowe może być podpisane przez jednego członka zarządu oraz prokurenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie skutki podatkowe powstają u wspólnika spółki komandytowej w przypadku nierozliczenia zaliczek pobranych na poczet zysków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2020 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Na podstawie jakich ustaw lub innych przepisów prawa radni rady gminy muszą zachować dane osobowe w tajemnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim może złożyć rezygnację z przystąpienia do PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy są wskazane zasady pracy zdalnej w szkole podczas epidemii w strefie zielonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w umowie o prace w miejscu wykonywania pracy wystarczy wpisać zespół szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Przez jak długi okres czasu powinny być przechowywane w BIP i na stronie internetowej urzędu nagrania z sesji rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym synem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kogo należy poinformować o wszczęciu i zakończeniu postępowania karnego przeciwko wójtowi gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy budynek gospodarczy wyposażony w instalację wodociągową musi mieć zapewniony odpływ ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy można przyznać dodatek z tytułu samotnego wychowania opiekunowi prawnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dochód z tytułu umów o dzieło autorskie jest dochodem utraconym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jakie dokumenty szkolne i organizacyjne oprócz statutu powinna posiadać niepubliczna szkoła policealna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w księdze ucznia należy wpisywać miejsce urodzenia ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak obliczyć dotację dla niepublicznej bursy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy droga ucznia z domu do szkoły mierzona powinna być drogami publicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy szkoła może zwrócić pieniądze za bilet uczniowi za jego dojazd do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób mierzyć drogę dziecka z domu do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Kto podpisuje sprawozdanie oddziału samobilansującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto odpowiada za utrzymanie rowów niebędących rowami melioracyjnymi ani rowami przydrożnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Kto powinien wyznaczyć zastępcę dyrektora, jeżeli dyrektor i wicedyrektor szkoły wyjeżdżają na kilkudniowe szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką maksymalną kwotę może zająć komornik przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Kto kieruje ucznia do młodzieżowego ośrodka socjoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy CUW powinno powoływać koordynatora do spraw dostępności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy podatnik ma prawo zmieniać zasady wypłat umów zleceń w trakcie roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką konstrukcję powinna mieć uchwała rady pedagogicznej w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy klapki są rodzajem obuwia roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

W jakiej kolejności powinny być wykonywane potrącenia z zasiłku chorobowego oraz ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy zaksięgować spłatę komandytariusza w 3 ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest objęte kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne