Pytania i odpowiedzi

Na jakiej podstawie parafie są zwolnione z opłat na FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy projekt sieci elektroenergetycznej wymaga uzgodnienia z gestorem sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy pojedyncze urządzenia, jako obiekty małej architektury, powinny być traktowane jako plac zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy z dodatkowej umowy o pracę na stanowisku niepedagogicznym nauczyciel nabywa prawo do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Który dzień wskazać jako ostatni dzień zatrudnienia, w sytuacji przedłużenia umowy do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy mąż może przekazać żonie niewykorzystaną część swoją część urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na jakich zasadach możliwe jest ponowne ustalenie wysokości emerytury ubezpieczonych, którzy nadal pracują?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy strona ma interes prawny w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy przechodzenie na elektroniczne akta osobowe może stopniowo obejmować poszczególne grupy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wartość szczepionek przeciwko grypie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystana urlopu w trakcie okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Na czym polega nadzór nad pracownikami podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Na jakich zasadach można doraźnie polecać pracownikom pracę w niedziele lub święta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wypłacając świadczenia wypłacane pracownikom na święta z ZFŚS, można uzależnić je od jednego kryterium?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy organ może nie wliczać dochodu z dzierżawy przy ustalaniu dochodu rodziny do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Na jakich zasadach można wypłacić zleceniobiorcy dodatkowe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracownik samorządowy po awansie na czas określony, powraca na wcześniejsze stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Z jakim dniem dochodzi do nawiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak należy liczyć poziom posadowienia parteru, gdy od frontu działki teren opada - równica waha się od 0,5 m do 3,08 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Do kiedy najpóźniej należy wykorzystać urlop na żądanie, który przeszedł na kolejny rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy informację o odprawie pośmiertnej ujmuje się w informacji PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy obecnie należy się postojowe dla pracowników na umowie zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na jakich zasadach uwzględnić w stażu pracy nauczyciela okres pracy w gospodarstwie rolnym dziadków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy cudzoziemiec, będący małżonkiem obywatela polskiego, musi posiadać zezwolenie na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na jakich zasadach urzędnicy i inni pracownicy sądów i prokuratury nabywają prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Na jaki dzień powinno się weryfikować VIES?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy istnieją ograniczenia w zatrudnieniu członków zarządu zakładowej organizacji związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy nie ujmować w VAT przekazania działki w ramach dywidendy jeśli nie przysługiwało nam prawo do odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy do limitu umów na czas określony wlicza się umowy zawarte z obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w druku RP-7 w dochodach pracownika należy uwzględnić wypłatę nagrody z zysku za 1998 r. wypłaconą w 1999 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy w regulaminie pracy mogą być zawarte przepisy pochodzące z innych aktów prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży za pośrednictwem Amazon?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy w aktach osobowych należy przechowywać dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można umorzyć postępowanie, jeśli Urząd Skarbowy nie zamierza przystąpić do egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Jakie będą konsekwencje ponownej wpłaty zaliczki na podstawie tej samej faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto powinien złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, które uzyskało 5 inwestorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy instalacje cieplne w budynkach mieszkalnych mogą posiadać przesył ciepła powyżej 50 kW?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcyjnym należy kwalifikować jako urządzenia energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić minimalne wynagrodzenie fizjoterapeuty zatrudnionego w prywatnym gabinecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy istnieje okres, w czasie którego na urlopie macierzyńskim nie można podjąć pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy zakład pracy powinien zapłacić odsetki za zwłokę w wypłacaniu dodatku za uciążliwe warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel w czasie ferii, podczas swojego urlopu, powinien za darmo pełnić dyżur w szkole na zimowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Która gmina jest właściwa do wypłaty świadczenia, obecna czy gmina poprzedniego miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy bycie wspólnikiem w dwóch spółkach wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Z jaką datą należy dokonać zmiany kodu ubezpieczenia pracownika w przypadku decyzji o przyznaniu renty pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może zawrzeć umowę na dostawę energii elektrycznej na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne