Questions and answers

New Czy matce dziecka można przyznać świadczenie wychowawcze począwszy od marca w wysokości 250,00 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

New Czy możemy potraktować ostatni dzień wykonania ostatniego transportu jako pełne wykonanie usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Czy można nagrać i udostępnić koncert uczniów szkoły muzycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

New Czy odpad 19 05 03 może być uwzględniany przy obliczaniu poziomów recyklingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

New Czy odprawa wypłacona pracownikowi, który zwalnia się za porozumieniem stron, podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

New Czy odsetki od zaległego ekwiwalentu za urlop podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

New Czy opłaty wnoszone przez aplikantów powinny być rejestrowane na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

New Czy pacjent wraz z kartą informacyjną powinien otrzymać pełen wynik badania radiologicznego, tj. ze zdjęciem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

New Czy podatnik świadczący usługi doradztwa podatkowego powinien zainstalować kasę rejestrującą online?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

New Czy pracownikowi pedagogicznemu, zatrudnionemu na czas określony przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

New Czy przedsiębiorca musi wystąpić o decyzję rekultywacyjną na Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

New Czy skierowania na badania histopatologiczne mogą być wydawane w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

New Czy spółka akcyjna w likwidacji może stosować stawkę 9%?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

New Czy spółka przejmowana przez inną spółkę powinna złożyć sprawozdanie finansowe na dzień przejęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Czy spółki dzielone oraz spółki wydzielone mogą stosować stawkę CIT 9% w roku zmian?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Czy szkoła obwodowa publiczna po przekazaniu innemu organowi powinna ponownie występować o obwód?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

New Czy szkoła powinna zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z dożywianiem dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

New Czy świadczenie wychowawcze przysługuje od 2 czerwca do 30 czerwca na dziecko, które żyło 20 minut?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

New Czy uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe może zostać podpisana elektronicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Czy umorzenie odsetek od pożyczki generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

New Czy wobec pracownika fotografującego listę obecności można wyciągnąć konsekwencje?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

New Czy w pomieszczeniu warsztatu wózków widłowych wystarczy gaśnica proszkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

New Czy wymagane jest uzyskanie zgody wodnoprawnej na usytuowanie kanału technologicznego pod przepustem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

New Czy zachodzą podstawy do powierzenia pieczy zastępczej nad dzieckiem rodzinie pomocowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne