Questions and answers

Czy przy sytuowaniu budynku na działce budowlanej należy brać pod uwagę § 12 ust. 2, jak i § 12 ust. 1 warunków technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy pracownik skazany za nieumyślne spowodowanie wypadku może nadal pracować w starostwie powiatowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy przeliczyć zasiłek stały w związku z wyrokiem podwyższającym alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy pracodawca może wydawać elektroniczne skierowania na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy należy przekazać dotację za poprzedni miesiąc na uczniów, którzy zostali przyjęci w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy pracodawca ma jakieś możliwości, aby skierować pracownika na terapię w związku z jego uzależnieniem od alkoholu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dopuszczalna jest forma załatwienia odstępstwa robót już wykonanych poprzez wykonanie ekspertyzy technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego po zmianie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób wykazać w księgach rachunkowych spłatę odsetek od kredytu dokonaną przy pomocy kredytu refinansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy OPS może wstrzymać wydawanie obiadu do momentu uregulowania zaległych wpłat za posiłki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Z jakich przepisów wynika, że szkoła może i powinna uczestniczyć w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto odpowiada za bezpieczeństwo w publicznym przedszkolu prowadzonym przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie dodatek należy przyznać nauczycielowi uczącemu dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przy umowa zawieranych przez zakład budżetowy wymagana jest kontrasygnata skarbnika gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy gmina powinna przekazywać dotacje, pomimo że w SIO zgłoszono inną liczbę uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy należy umorzyć pozostałą kwotę nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego ze względu na zgon osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakim paragrafie należy ująć zakup probówko-strzykawek dokonany przez inspekcję weterynaryjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy roczny przegląd stawek amortyzacyjnych w związku z zamknięciem roku należy udokumentować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak ewidencjonować udzielony rabat w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak prawidłowo prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ująć wychowanków bursy w SIO za okres wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika w delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy dochodzi do naruszenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy odpad o kodzie 20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne jest odpadem palnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy gmina powinna wypłacać dotację szkole, jeżeli nie spełnia kryterium „małej szkoły”?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy zatrudniając nauczyciela akademickiego w szkole podstawowej należy traktować jako nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kto przyznaje nagrodę dyrektorowi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pył pochodzący z cięcia drewna pneumatycznie przekazywany do spalenia do pieca zakładowego jest odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy odpady drewna pochodzącego z formatowania desek stanowią odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy przysługuje dotacja na cudzoziemca uczącego się w niepublicznej szkole policealnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w trakcie roku szkolnego można dokonać zmiany nauczyciela uczącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można odmówić przyznania nagrody dla nauczycieli z powodu oszczędności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłaty odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy faktury VAT wystawiane kontrahentowi szwedzkiemu na usługi transportowe przez firmę polską muszą mieć kod GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

W jaki sposób wprowadzić i rozliczać rotacyjny czas pracy pracowników zatrudnionych w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy stawka 8% VAT może być stosowana do usług renowacyjnych w budynku wielorodzinnym i do naprawy balkonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy z dotacji można sfinansować wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej punkt przedszkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy świadczenie korepetycji przez studentów zatrudnianych przez nauczyciela jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy stawka VAT 8% na korę jest właściwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wykup powierzchni reklamowej w gazecie, banerów w serwisie i miejsca na targi zalicza się do usług oznaczanych kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka jest minimalna odległość wiat od sąsiedniej działki i jak to wpływa na obszar oddziaływania tego obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy usługi w zakresie projektu i wydruku materiałów reklamowych należy oznaczać kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy JST może wyciągnąć konsekwencje wobec dyrektora przedszkola niepublicznego niewypełniającego SIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie PKWiU należy zastosować do robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca, wymagając noszenia maseczek ochronnych, ma obowiązek ich zapewnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do prowadzenia w technikum zajęć rewalidacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy powrót do skróconej normy czasu pracy, przez pracownika niepełnosprawnego, możliwy jest na podstawie jego oświadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy do limitu 20 osób uprawniającego do odprawy wlicza się pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaką kwotę wpisać w zaświadczeniu o dochodach dorabiającego emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak obliczyć podstawę zasiłku chorobowego po zmianie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy sprzedawca może odmówić wystawienia faktury dla osoby prywatnej na kwotę do 100 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zajęcia komornicze wraz z potrąceniami powinny być przechowywane w dokumentacji płacowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo określić wielkość zbiornika na odcieki z płyty obornikowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracownik musi zgłosić pracodawcy chęć ubiegania się o wstąpienie do wojska?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kiedy należy dokonać korekty VAT naliczonego związanej z likwidacją inwestycji w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo określić stawkę ryczałtu dla robót budowlanych elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie powiązania zobowiązują spółkę cywilną do oznaczania swoich faktur TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż programów komputerowych należy oznaczać GTU i stosować procedury sprzedaży EE?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy usługi związane z wodomierzami będą podlegały oznaczeniom GTU i split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne