Questions and answers

Kto jest władny do uregulowania praw własności nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Na czym polega kompensacja emisyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Pod jakim kodem sklasyfikować gruz z pustaków silikatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Z jaką datę należy przyjąć ucznia do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co oznacza czytelny własnoręczny podpis ucznia w kontekście przepisów o finansowaniu zadań oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co zrobić, jeżeli nauczyciel odmawia przyjęcia kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy byli pracownicy zlikwidowanej jednostki mają prawo do świadczeń z ZFŚS w jednostce przejmującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy część danych wymaganych w historii choroby może znajdować się w dokumentach dołączanych do niej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy dodatek za dojazd do firmy powinien być wliczany do podstawy chorobowej i podstawy urlopowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor CUW jest zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy dzieci z upośledzeniem umysłowym lekkim mogą uczyć się w technikum 5-letnim oraz liceum 4-letnim?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy jednostka powinna skorygować wystawioną fakturę w przypadku umorzenia czynszu w 40% kwoty netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy lekarz, nie-vatowiec ma obowiązek posiadać rachunek firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy można połączyć funkcję sekretarza szkoły i intendenta w ramach jednej umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można wypłacić pracownikowi zasiłek na koszty leczenia przy długotrwałej chorobie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można zatrudnić nauczyciela stażystę na uzupełnienie etatu po połowie etatu w każdej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy wprowadzić do rejestru przetwarzania danych ankiety dotyczące oceny ryzyka zakażenia koronawirusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy na podstawie przepisów o COVID-19 można obniżyć wysokość odpraw?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na wniosek dziecka reprezentowanego przez matkę należy wydać dokumentację medyczną jego zmarłego ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy niezapłacone należności sprzed 12 lat można odpisać w koszty pomimo tego, że nie były oddane do sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy organ architektoniczno-budowlany ma podstawę prawną żądać od inwestora wykazania, że jest rolnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy osobom skreślonym z zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej przysługuje zwrot oprócz wkładów członkowskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy otrzymanie nieruchomości z likwidacji spółki osobowej generuje zobowiązania podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna może realizować część zadań zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora jest tajne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy pracodawca może wprowadzić system czterobrygadowy w regulaminie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy proces dokonywania pomiaru temperatury ciała powinien zostać wprowadzony do rejestru czynność przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy prototyp urządzenia należy zakwalifikować jako środek trwały i jednorazowo zamortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy przedszkole obowiązuje tworzenie 5-letniej koncepcji planu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy rada gminy może określić minimalną liczbę dzieci w oddziałach szkolnych dla klas I i 0?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy sprzątanie miejsc obsługi podróżnych może się odbywać 16 godzin na dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy stowarzyszenie zwykłe musi sporządzać e-sprawozdanie w konkretnej strukturze logicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy świadczenie postojowe wypłacane w związku z COVID-19 z ZUS jest dochodem uzyskanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy trzeba wydzielić prace badawcze od rozwojowych z faktury za wykonanie tych prac o wartości 5 tysięcy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wicedyrektorom szkoły przez okres ferii letnich należny się dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy w szkole może być powołany rzecznik praw ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne