Questions and answers

Jak stosować ulgę na złe długi w PIT w związku z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co powinna zawierać decyzja o obowiązku zabezpieczenia urządzeń na których przetwarzane są dane osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy można uznać wydatek na naprawę i konserwację eksponatów jako wydatek majątkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak ustalić skład rodziny w programie Czyste powietrze, czy liczymy wszystkie osoby wspólnie mieszkające w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pojazd wyrejestrowany może być ponownie zarejestrowany jako pojazd zabytkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dziecku studiującemu na uczelni za granicą przysługuje Karta Dużej Rodziny i na jakiej podstawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy remont ogrodzenia zabytkowego kościoła może być sfinansowany ze środków gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy przysługuje pracodawcy niebędącym rzemieślnikiem dofinansowanie za wyszkolenie młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jaki sposób dokonać brakowania dzienników lekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy burmistrz może podpisywać pisma urzędowe dotyczące wniosku o udostępnienie danych adresowych m.in. burmistrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Na jakich zasadach nauczyciel może złożyć wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w październiku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek celowy po opuszczeniu zakładu karnego osobie, która pobiera rentę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jaki paragraf należy zastosować do wydatku w rozdziale 80101 Szkolenie w zakresie BHP za zakup materiałów dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy w statystycznej liczbie uczniów, ujmuje się wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, bez względu na wiek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak wyliczyć dochód do programu "Czyste powietrze", czy dochód dzielić na 12 m-cy czy na 4 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jaką średnią gęstość należy przyjąć dla odpadów o kodach: 17 01 01 17 01 02 17 01 07?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Od którego miesiąca nalicza się odpłatność 70% dochodu za pobyt mieszkańca w DPS, który otrzymał zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy GOPS zrefunduje koszty związane z „gotowością do dostarczenia posiłku” przez firmę cateringową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy instruktorem praktycznej nauki zawodu może być osoba, która posiada tytuł mistrza w rzemiośle kuchmistrzostwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak długie może być wstępne magazynowanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Co należy zrobić w przypadku złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL do niewłaściwego organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jak amortyzować licencję wraz z licencjami na urządzenia końcowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawcy należy się dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy załącznik VAT-ZD składa się również przy odwróceniu ulgi na złe długi w VAT należnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy jest możliwe wydawanie szczepionek na podstawie recept weterynaryjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy protokół postępowania stanowi dokument zamówienia według nowego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Kozłowski Bartosz | Aktualne

Czy uczennicy można udzielić rocznego urlopu na wychowanie dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Do jakiej kwoty gmina może obniżyć dotację dla niepublicznego przedszkola po aktualizacji październikowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Od kogo zamawiający powinien żądać złożenia przedmiotowych środków dowodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Kozłowski Bartosz | Aktualne

Na jakiej podstawie SPZOZ może świadczyć usługi ambulatoryjne osobom skazanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy wartość dowozu pracownika do Niemiec stanowi przychód polski, czy niemiecki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można zmusić pracownika do wzięcia urlopu w okresie, kiedy nie może on świadczyć pracy z uwagi na kwarantannę pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługę sprzedaży ryb uprzednio uwędzonych przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak należy zaksięgować darowiznę, którą stowarzyszenie przekazuję na rzecz innego stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie zastosować PKD dla montażu instalacji gazowych w samochodach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy dotacja przedszkolna jest przekazywana na dzieci w wieku 2 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaka jest gęstość odpadów o kodzie 17 09 04?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy jest możliwość powołania dyrektora przedszkola do nadzoru nad żłobkiem i ORW?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy firma X jest wprowadzającym olej, akumulatory samochodowe oraz towar w opakowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy należy zgłosić sprzeciw, jeśli budynek zlokalizowany jest na granicy z działką sąsiednią ze ścianą oddzielenia przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć wykonanie dodatkowego przyłącza elektrycznego w pomieszczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy sprawozdanie finansowe na dzień 31 lipca 2020 r. ma przedłużony termin na sporządzenie i zatwierdzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy starosta może skorzystać z art. 195 ust. 1 pkt 1 p.o.ś. i cofnąć pozwolenie zintegrowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy dokumenty księgowe: faktury, dowody wewnętrzne itp., należy ponumerować?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przekazanie prawa do artystycznego wykonania audiobooka należy oznaczać kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy jest obowiązek jednorazowej bilansowej amortyzacji środków trwałych o wartości początkowej do 100.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Od kiedy należy naliczać opłaty skoro uchwała Rady Gminy weszła w życie 8.10.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy radni na sesji mogą zmienić jakieś zapisy projektu uchwały i go od razu uchwalić?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy wykorzystywanie odpadów o kodzie 19 06 06 do produkcji nawozu organicznego wymaga uzyskania decyzji na przetwarzanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy ryczałt za jazdy lokalne może mieć tylko pracownik czy może też zleceniobiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakie konto zespołu 4 należy zaksięgować fakturę z Filmoteki Narodowej za udostępnienie kopii filmowej bez licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne