Questions and answers

Czy uczeń technikum poniżej 16. roku życia może odbywać praktyki zawodowe w wymiarze 7 godzin dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie płatności można realizować z subwencji PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak jest liczona liczba osób objętych ochroną związkową w stosunku do liczebności członków tego związku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo wypisać receptę na lek zawierający cannabis flos?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jak ustalić miesięczną opłatę za koszty wyżywienia i zakwaterowania w zol?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kogo należy uznać za bezpośredniego przełożonego pielęgniarki zatrudnionej w spzoz-ie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

W jakich sytuacjach można odstąpić od naliczania czynszu za gabinet stomatologiczny w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

W jakiej wysokości obliczyć i potrącić składki na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób dyrektor powinien odwołać nauczycielkę z funkcji inspektora ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy brak w dokumentacji stanowi podstawę do zwrotu dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy do dodatkowej umowy nauczyciela w tej samej szkole należy wystawić dodatkowe świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor naruszył dyscyplinę finansową, przekraczając ustawowy odpis na dokształcanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy księdzu należy się odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z powodu nieprzedłużenia misji kanonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielce na zwolnieniu lekarskim przysługuje dodatek za pełnienie funkcji wychowawcy klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego bez przygotowania pedagogicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy organ kontrolujący może podważyć podstawę wypłaty dodatkowej premii uznaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przyznanie urlopu dla poratowania zdrowia w okresie ferii wakacyjnych jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy umowa nauczyciela religii powinna obejmować ten sam okres, który widnieje na skierowaniu do nauczania religii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy z powodu pandemii można wypłacić dotację placówce pomimo przekroczenia ustawowego terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Ile godzin tygodniowo ma przepracować dyrektor przy pensum 20?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka będzie data końcowa odbywania stażu nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie dokumenty o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego powinien złożyć wizytator do ministerstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie uregulowania mogą znaleźć się w statucie domu wczasów dziecięcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaki współczynnik wynagrodzenia zastosować w odniesieniu do salowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy określić, czy nauczyciel ma prawo do otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak należy prawidłowo uzupełniać etat nauczycielowi mianowanemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy wydłużyć staż nauczycielki, która przebywała na urlopach związanych z rodzicielstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy wykazywać na świadectwie pracy wykonywanie pracy w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kogo należy powiadomić w sprawie wyłudzenia dotacji przez organ prowadzący szkołę niepubliczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Na jakiej podstawie szkoła może spolszczyć nazwisko w arkuszu ocen, dzienniku, świadectwie, księdze ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na jakie pytania stawiane przez powiatowe centrum pomocy rodzinie szkoła ma obowiązek odpowiedzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakich przypadkach wychowawcy przysługuje dodatek wiejski?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób obliczyć zwrot kosztów przewozu dziecka, gdy rodzic czeka na dziecko w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający w przypadku wycofania przez wykonawcę pytania do SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2020 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy dane w BDO należy uaktualnić poprzez złożenie wniosku aktualizacyjnego, czy jest też może inna opcja?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy dla możliwości rozliczania kwartalnego VAT ma znaczenie rodzaj świadczonych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dla wicestarosty należy sporządzić zakres czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy dokumentację medyczną można, na życzenie pacjenta, wysłać drogą mailową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy instytut badawczy ma obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można do produkcji dodać dodatek wraz z opakowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy na terenie ogródków działkowych można prowadzić działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne