Questions and answers

Kto zatwierdza delegacje dyrektora do wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Od kiedy ustalić prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w przypadku zakończenia postępowania odwoławczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób należy wyznaczyć osobę do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w urzędzie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób Rada Powiatu może cofnąć zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć przychód ze sprzedaży kotów rasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co powinien zrobić pracodawca, jeśli pracownik przed rozpoczęciem pracy zrezygnował z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy 25% NKUP będzie stanowiło KUP przy amortyzacji samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy będzie istniała konieczność dodatkowego wykazywania call of stock w nowym JPK i JPK FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy do PIT-39 wpisać wartość rynkową sprzedanego mieszkania czy wartość faktycznie uzyskaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy do zawiadomienia o nabyciu pojazdu należy dołączać dokumenty potwierdzające jego nabycie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy wypłacić w ostatnim dniu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy gmina prowadząca PSZOK może sprzedawać odpady dla innych firm, z którymi nie ma podpisanej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy istnieje limit umów na czas określony zawieranych z nauczycielem kontraktowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy istnieje mechanizm pozwalający na wydłużenie derogacji ciepłowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy jeżeli urząd gminy sprzedaje udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, to do wartości rynkowej należy doliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy mamy jakieś obowiązki w związku z demontażem starych i posadowieniem nowych zbiorników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można sprzedawać pełnowartościowe opakowania po zużytych surowcach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy należy wezwać wnioskodawców do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie pełnego adresu szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy na terenach rolnych możliwy jest podział w celu wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy na zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystarczający jest podpis nieczytelny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy od usługi transportowej należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy od usług najmu naczep polska spółka musi pobierać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy OPS może odmówić przydzielenia asystenta osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy osoby fizyczne mogą przekazywać odpady niebezpieczne o kodzie 15 01 11* na PSZOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy otrzymana kwota grantu podlega podatkowi od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może w oparciu o przepisy Tarczy obniżyć wysokość odpraw ustaloną w porozumieniu z pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy prawidłowe jest przypięcie szelek bezpieczeństwa do cysterny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przekazując pracownikom świadczenia rzeczowe można uniknąć płacenia składek ZUS i PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przepisy przewidują metodę ustalania wartości ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przyjęcie pracownika agencji wymaga przeprowadzenia nowego instruktażu ogólnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy rozdział 80150 powinien obejmować tylko kwoty odpowiadające rodzajom niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy różnice wynikające ze stopy dyskonta kwoty wykupu należy zaksięgować w pozostałe koszty operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy rusztowanie przejezdne powinno posiadać instalacją odgromową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy specjalistyczne usługi na rzecz dziecka świadczone przez GOPS podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy starosta posiada uprawnienie do sfinansowania zakupu mundurów na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy szelki bezpieczeństwa mogą być mocowane do ramy rusztowania warszawskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy usługi szkoleń online świadczone przez placówki kształcenia ustawicznego będą zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w akcie nadania stopnia awansu zawodowego należy wpisać dwa imiona nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wydając decyzję w sprawie przyznania zasiłku okresowego należy uwzględnić specustawę Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy wydatki na zakup roweru służącego dojazdom do pracy można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zachodzi konflikt interesów jeżeli na IOD zostanie wyznaczony referent ds. obsługi sprzętu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne