Questions and answers

Kiedy zatrudnienie nauczyciela na czas określony wymaga uzyskania zgody kuratora oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Klient jest właścicielem odrębnej własności samodzielnego lokalu strychowego w budynku wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Kto rejestruje łódź do amatorskiego połowu ryb z silnikiem równym 15kW?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Który organ powinien nakazać właścicielom udrożnienie rowu odwadniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Od kiedy rodzinie zastępczej niezawodowej należy liczyć 52 tygodnie i przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu najlepiej zaklasyfikować odpad z plotera?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakiej formie następuje odmowa wydania zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jakim wymiarze czasu pracy powinna zostać przydzielona przez NFZ do pracy w zespole szkół pielęgniarka szkolna?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim zakresie Minister Zdrowia pokrywa koszty dyżurów rezydentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie nauczycielce po powrocie z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Z jaką częstotliwością należy prowadzić ewidencję odpadów w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2020 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy 2 prokurentów może podpisywać zawiadomienie o zakończeniu budowy, gdy inwestorem jest spółka "matka"?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy aport nieruchomości do spółki z o.o. generuje przychód po stronie wnoszącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy członkowie rady nadzorczej są podmiotami powiązanymi w banku, w radzie którego zasiadają?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dokumentacja związana z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko fizjoterapeuty jest informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy dzieci powracające do szkoły po epidemii koronawirusa mogą brać udział w zajęciach na basenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dzierżawca terenu, a zarazem właściciel reklamy, może być strona postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy jest przepis, który nakłada obowiązek oznakowania każdej jednostki pływającej do amatorskiego połowu ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy karta skierowania zwłok do chłodni może zawierać dodatkowe informacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy łódki poniżej 7,5 m nadal można/należy na wniosek właściciela rejestrować w rejestrze starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy marmozetta białoucha (callithrix jacchus) podlega rejestracji na podstawie art. 64 u.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy możliwe jest przyjęcie zgłoszenia budowy budynku rekreacji indywidualnej zlokalizowanego na dwóch działkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy możliwe jest zaliczenie studiów lekarskich na poczet przeszkolenia pielęgniarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy można odmówić skierowania do DPS ze względu na posiadane oszczędności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można umieścić na stronie internetowej szkoły listę osób przyjętych do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można zarejestrować tratwę z rurek metalowych o długości 21 m z silnikiem 1,5 kw?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy należy odprowadzać składki ZUS od wartości dofinansowania do posiłków pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy obowiązek podatkowy dla korekty należy rozpoznać w dacie potrącenia z innych płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy odpady przewidziane do przetwarzania mogą być magazynowane łącznie z odpadami wytwarzanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy odsetki od udzielonej pożyczki należy księgować bilansowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy ogólnodostępne stacje ładowania wymagają uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy OPS może wszcząć postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy orzeczenie o rozwodzie konkubenta jest obowiązkowe do rozpatrzenia wniosku o rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje oprocentowanie od nadpłaty w podanym stanie faktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy poniesione nakłady na montaż maszyny mogą zwiększyć jej wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna musi powołać koordynatora do spraw dostępności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy po uchyleniu art. 82 u.o.p. wydano akt prawny, który go zastępuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy pracodawca może nie zawierać kolejnej umowy o pracę z nauczycielką kontraktową zatrudnioną na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy przepisy wskazują termin zawiadomienia przez NFZ o planowanej kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2020 r., Twarowski Adam | Nieaktualne