Questions and answers

Czy na nauczycieli niewykazanych w SIO organ rejestrujący wypłaca dotację celową na zakup sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy prawidłowo udokumentować zakup sprzętu, który podlega dofinansowaniu 500+ dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak traktować na gruncie CIT unijny VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zwolnienie z art. 22 ust. 4 CIT dotyczyć będzie także komandytariuszy, którymi mogą być osoby fizyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy opłata za fracht lotniczy podlega opodatkowaniu u źródła, gdy płacona jest pośrednikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka musi sporządzać TPR-C przy transakcjach z gminą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy według nowego PZP ochrona fizyczna mienia będzie usługą społeczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy wydatki związanie ze stworzeniem domu pokazowego stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie powinno być postępowanie, gdy strona nie odbiera świadczeń z kasy przez 3 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy paragon może stanowić koszt uzyskania przychodu dla podatnika, który prowadzi księgi handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy decyzja wojewody zezwalająca na pobyt czasowy i pracę oraz karta pobytu cudzoziemca są nadal ważne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak rozliczyć przychód z tytułu wynajmu lokalu użytkowego, będącego we współwłasności trzech osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zaliczki uproszczone można wyliczyć w oparciu o zyski kapitałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek rodzinny na dzieci, jeśli nie ma zasądzonych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy przedszkola i szkoły niepubliczne nie muszą stosować monitoringu wizyjnego celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy gminy mogą zawrzeć porozumienie w sprawie dowozu uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy gmina dotująca może żądać zwrotu wyższej kwoty dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy posiadanie statusu komplementariusza wyklucza skorzystanie z "estońskiego CIT"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka jest podstawa wypłaty tzw. dotacji za efekt kształcenia, jeżeli szkoła nie istnieje i złożyła rozliczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy gmina musi mieć pozwolenie wodnoprawne przy budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy umowa ostateczna zakupu lokalu mieszkalnego musi być taka sama jak umowa deweloperska?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

W jaki sposób rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika, jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy istnieje możliwość przeniesienia członka zarządu powiatu w trybie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w okresie zawieszenia zajęć centrum kształcenia zawodowego może organizować kursy pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy wydać decyzję orzekającą o zwrocie i ustalającą nienależnie pobrane świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Z jakiego paragrafu należy klasyfikować wydatki na zakup sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy nauczycielowi zawieszonemu w pełnieniu obowiązków przysługuje dofinansowanie na zakup sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy gmina powinna przekazać dotację celową, jeżeli szkoła niepubliczna błędnie wypełniła SIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można zobowiązać nauczyciela bursy do pracy w czasie ferii szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe należy uwzględnić w podstawie nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w przypadku zmiany pensum nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie dokumenty są niezbędne do późniejszego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów nowego PZP odbywać się będzie wyjaśnianie przedmiotowych środków dowodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Jak należy rozliczać koszty wyprodukowanych wzorów, które zostaną sprzedane lub przekazane do likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy ze środków na doskonalenie zawodowe szkoła może zakupić sprzęt komputerowy na potrzeby nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy można uznać oświadczenie za wniosek o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy organ prowadzący w trakcie roku szkolnego może zmienić decyzję w sprawie uzupełniania pensum nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie podmioty mogą realizować gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć koszty zwrotu dowozu ucznia niepełnosprawnego, jeżeli rodzic pracuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dla 5 stanowisk spawalniczych będzie wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy z dotacji można zakupić piec konwekcyjny oraz krajalnicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób zgłosić wspólnika spółki z o.o. do ubezpieczeń - na osobnym koncie, czy na koncie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Co z podmiotem, który ze względu na zatory administracyjne urzędów nie otrzymał numeru BDO w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy naruszenie nakazu noszenia maseczek w pracy pozbawi przedsiębiorcę pomocy z tarczy 6.0?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy księgowa może wystawiać fakturę za świadczone usługi w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaki kod PKD będzie właściwy dla świadczenia usług pilotażu drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy spółki nadzorowane przez zamawiającego sektorowego są zobowiązane do stosowania nowego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2020 r., Kozłowski Bartosz | Aktualne