Questions and answers

Czy samochody elektryczne są sprzętem w rozumieniu u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie stanowiska pracy uwzględniane są w kategorii stanowisk robotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy otrzymanie zapłaty nie nastąpi w ciągu 30 dni od wystawienia faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakich pojemnikach powinno się magazynować odpad w postaci roztworu mieszaniny kwasów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zakup klimatyzatora poza Polską jest wprowadzaniem sprzętu elektrycznego na teren kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy uchwała z roku 1997 zmieniająca uchwałę z roku 1988 pozostaje nadal w obrocie prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jakie jest zakres obowiązkowej dokumentacji medycznej w opiece długoterminowej domowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Co powinna zawierać i jak może być prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak zapisać w świadectwie pracy wykorzystanie urlopu rodzicielskiego na dwoje dzieci, które nie ukończyły 6 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przymusowego odebrania dziecka może dokonać tylko kurator?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może być członkiem komisji rekrutacyjnej, podczas naboru w OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy nauczyciel powinien wykonać badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy tworząc zespół szkolno-przedszkolny, organ prowadzący powinien ogłosić konkurs na dyrektora tego zespołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy sposób wyliczenia dochodu rodziny na potrzeby ustalania prawa do zasiłku rodzinnego jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy stronie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/21, czy muszą być zasądzone alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy powiat może udzielić dotacji celowej dla nauczycieli szkoły, dla której nie jest organem rejestrującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy cudzoziemiec ma obowiązek informowania organów podatkowych i pracodawcę o każdej zmianie miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego obejmuje notebook?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podczas przerwy świątecznej logopeda powinien prowadzić zajęcia w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Co należy zrobić z petycją wniesioną przez fundację niezarejestrowaną w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy można odliczyć alimenty płacone przez babcię dziecka na wnuka?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy organ wykonawczy może podzielić działkę i sprzedać np. trzy działki wydzielone z działki pierwotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jakich zamówień dotyczy wyłączenie stosowania p.z.p. na mocy specustawy koronawirusowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy mamy obowiązek przedłużyć decyzję (świadczenie pielęgnacyjne) na podstawie przepisów COVID?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kogo należy uznać za zamawiającego subsydiowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Bieńko Monika | Aktualne

Jakie obowiązki bhp ma pracodawca wobec pracowników w zakładach drukarskich i poligraficznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy fundacja, która otrzymuje dotacje od powiatu jest zobowiązana do stosowania p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie likwidacji towarów, na które utworzony był odpis?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy w szkole publicznej można zatrudnić osobę na stanowisku sprzątaczki na podstawie umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie koszty można zaliczyć do programu komputerowego, stanowiącego WNiP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można wypłacić pracownikowi zaliczkę na delegację polską, ale w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na troje dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakich formalności należy dopełnić, aby wydłużyć rok obrotowy do 30.04.2021 r. w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy kary umownej od zobowiązania pieniężnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Kałużna Milena | Aktualne

Czy remont rowu melioracyjnego wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy zamawiający w każdym przypadku zobowiązany jest do podziału zamówienia na części?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Jaki uwzględnić dochód z tytułu zasiłku rodzinnego przy ustalaniu prawa do zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy montaż klimatyzacji wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich stanowią przychód powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jakie obowiązki rachunkowe i sprawozdawcze wiążą się z przekształceniem spółki osobowej w kapitałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy odzysk odpadów poza instalacjami zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy organ powinien żądać nowych zaświadczeń i oświadczeń w przypadku długiego postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Jak należy wykazać w bilansie wynajęcie lokalu usługowego do czasu aż znajdzie się na niego kupiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne