Questions and answers

Czy szkoła może zatrudnić opiekuna, który będzie się opiekował dziećmi w czasie dowozu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy prawidłowo zatrudnić nauczyciela, który dodatkowo będzie pełnił obowiązki dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za utylizację przeterminowanych leków znajdujących się na stanie oddziałów szpitalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy do przekształcenia ambulansu typu S na ambulans typu P potrzebna jest opinia rady społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jak zatrudnić nauczyciela-doradcę zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy przeliczyć oceny uczennicy powracającej do Polski z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy w przedszkolu powinien być plac zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy księgować miesięczne wyciągi bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy do każdej faktury zakupu materiałów należy posiadać dokument WZ od sprzedawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zebrania rady pedagogicznej w niepublicznej szkole policealnej muszą być protokołowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy aby przydzielić nauczycielowi godziny dyrektorskie, powinien on być zatrudniony w pełnym wymiarze etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel realizujący pensum w dwóch szkołach ma prawo do urlopu dla podratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie należy rozliczyć dotację w przypadku rezygnacji z prowadzenia przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie dokumenty powinien dostarczyć do j.s.t. organ prowadzący, chcąc utworzyć niepubliczny ośrodek wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można wydać decyzję żądającą zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy pracownikowi, który zmieni stanowisko na nauczycielskie, należy założyć nowe akta osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy odprawę pośmiertną można wypłacić synowi pracownicy, który nie jest pełnoletni?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje funkcja dyrektora społecznego w placówce, która posiada dyrektora z pełnymi uprawnieniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy z dotacji oświatowej na przedszkola można pokryć koszty zakupu domofonu z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy będąca w zawieszeniu spółka z o.o. musi sporządzać sprawozdanie z działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy odprawa emerytalna przysługuje przy rozwiązaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy można obniżyć wymiar zatrudnienia nauczycielowi mianowanemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy pracownik może pracować 3 dni w tygodniu, w poniedziałki i w środy po 3 godziny, a w piątki 2 godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W której pozycji PIT-36 wykazać składki zapłacone za osobę współpracującą (żonę)?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczyciel może mieć w tej samej szkole dwie umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi, jeśli dłużnik jest zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak należy prawidłowo przenieść pracownika na równorzędne stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy ustalić wysokość odprawy nauczyciela przeniesionego z innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak na gruncie rachunkowości należy potraktować zakup usługi wdrożeniowej i consultingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy prawidłowo zatrudnić nauczyciela z uśrednionym pensum w liceum ogólnokształcącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zwolnienie od podatku od nieruchomości, w związku z COVID-19, generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca może sam wykonać tłumaczenie instrukcji maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak rozliczać koszty uzyskania przychodu przy cesji wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć nadpłatę składek ZUS, który zostały zaliczone na poczet bieżących należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy prowadzić prawidłowo dokumentację arkusza ocen prowadzonego elektronicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy opisać w dokumentacji urlop wypoczynkowy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy za porozumieniem stron zmienić pracownikowi umowę z 3/4 etatu na cały etat na czas nieobecności innego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Kiedy należy umowę z nauczycielką przedłużyć do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy nauczyciel powinien rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Kiedy uwzględnić pośrednie koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy w dokumentacji szkolnej ująć ucznia, który ma wyznaczony termin egzaminu poprawkowego w sierpniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Kiedy pomoc kuchenna może zostać przeszeregowana na stanowisko kucharki w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy w związku z podwyższeniem etatu do pełnego nauczycielowinależy się trzymiesięczna odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakiej podstawie dolicza się do wysługi lat okres odbywania stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo przedłużyć uczniowi okres nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy opłaty administracyjne leasingu, które dotyczą samochodu osobowego, podlegają limitowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak mamy ten zwrot uregulować w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy stacje ładowania pojazdów są klasyfikowane jako sprzęt?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zachodzi koordynacja świadczeń, gdy mąż wnioskodawczyni jest zatrudniony za granicą w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy mimo zapisu w umowie spółki, że umowa jest wypłacana wg udziałów, to można ją określić w innej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy inwestor może zmienić sposób użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek usługowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Od kiedy stronie nie przysługuje świadczenie rodzinne na drugiego syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne