Questions and answers

Czy karty statystyczne są elementem dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można dokonać zmiany pozwolenia na budowę dotyczącego trzech budynków gospodarczych w zakresie rezygnacji z budowy jednego z budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie rodzicielskie opiekunowi prawnemu wnuczki, gdy matka dziecka jest nieletnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nakłady na grunt zwiększają jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy zwrócić się do banku z żądaniem zwrotu wypłaconego świadczenia dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel, który nigdy nie pracował w zawodzie może podjąć pracę w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy nauczyciel może mieć dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy nauczyciel może mieć ustalony grafik, zgodnie z którym pracuje dwie kolejne niedziele, a trzecią ma wolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel musi ponownie odbyć staż na nauczyciela kontraktowego, jeżeli nie doszło do rozmowy kwalifikacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi po urlopie dla poratowania zdrowia można wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nie trzeba już przekazywać informacji o wprowadzanych mieszaninach na terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy oprócz przyznanego limitu firma może wytworzyć do 5000 Mg odpadu o kodzie 17 04 05 i zaewidencjonować to w dziale XII?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy organ powinien cofnąć zezwolenie na przetwarzanie odpadów na podstawie art. 14 ust. 8 u.z.u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy organ powinien pozytywnie przychylić się do wniosku o wydłużenie terminu do uiszczenia opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy osoba fizyczna powinna wystawić fakturę za podnajem nieruchomości spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik może prowadzić PKPiR w jednym systemie od stycznia do czerwca, a od lipca do końca roku w innym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo opodatkowuje ryczałtem najem apartamentów stawką 8,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy pożyczka od spółki z o.o. na rzecz jej wspólnika podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy pracodawca może zawrzeć z pracownicą kolejną umowę o pracę w czasie trwania urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony 3 sierpnia ma prawo do dnia wolnego za 15 sierpnia, tj. święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy protokół z sesji rady gminy może być alternatywną formą dostępu do treści multimedialnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy rodzinie przysługuje KDR, jeśli dziecko urodziło się martwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy są odrębne wymogi dotyczące wskazań, jakie powinny być zawarte w opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy sprawozdanie dot. toreb foliowych za 2019 r. powinno objąć tylko okres od 1 września 2019 do 31 grudnia 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy szkoła może prowadzić odpłatną działalność działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy szpital może utworzyć poza SOR stanowisko do przyjęć planowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy świadczenia otrzymane przez zleceniobiorcę z tytułu podróży służbowej są wolne od podatku i składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy usługi ubezpieczeniowe podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w budynku, który nie ma odbioru, można zameldować osobę na pobyt stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy w informacji TPR-C należy wykazać kwotę kapitału pożyczki wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wojewoda jest organem pierwszej instancji w sprawie pozwolenia na budowę gazowni zasilającej sieć miejską?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy w przypadku kartonów, które powstały w wyniku działalności biurowej pracowników, firma jest wytwórcą odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy wspólnicy likwidowanej spółki komandytowej powinni złożyć sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w terenie usług publicznych można wybudować rodzinne domy dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy wymagane jest zgłoszenie emisji lub pozwolenie emisyjne dla chromu VI?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zakład powinien uiszczać opłatę za zmniejszenie retencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy zakupy ze stawką 0% należy wykazywać w części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy z jednej nieruchomości opłata może być naliczana podwójnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy zmiana rozkładu czasu pracy pracownika powoduje pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Do jakiego organu można się poskarżyć na nieprawidłowo funkcjonujący zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaka jest podstawa wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową dla nauczycieli akademickich?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel oddziału przedszkolnego w szkole specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki jest dalszy ciąg postępowania po podpisaniu protokołu przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaki jest termin wdrożenia selektywnej segregacji odpadów komunalnych wytworzonych na terenie zakładu produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaki organ ma udzielić zgody na zawieszenie zajęć w przypadku zagrożenia epidemiologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak liczyć dochód do dodatku mieszkaniowego z tytułu wynagrodzenia z praktyk?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak opodatkować ryczałtem usługę hydrauliczną wraz z materiałem własnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak powinien rozliczyć się polski obywatel, który zmienił rezydencję z brytyjskiej na polską?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa w związku z utworzeniem oddziału/zakładu dla celów podatkowych w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak pracodawca powinien poinformować pracownika o zmianie rozkładu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczać koszty związane z przekazaniem zysku na kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne