Questions and answers

New Czy pracodawca ma prawo dokonać wyrywkowego przeszukania np plecaków pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

New Czy pracownik może kontynuować uczestnictwo w PPK po zmianie pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

New Czy pracownikowi, który posiada zasiłek przedemerytalny przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

New Czy pracownikowi socjalnemu przysługuje zwrot kosztów za zakupione okulary?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

New Czy prawo bilansowe wymaga, by spółka posiadała umowę najmu lokalu z przeznaczeniem na jej siedzibę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Czy spółka komandytowa, powstała z przekształcenia spółki jawnej, może stosować 9% stawkę CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Czy spółka powinna wykazać w bilansie koszty niezapłaconych odsetek od pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Czy sprzedaż nieruchomości podlega ewidencjonowaniu za pośrednictwem kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

New Czy szwalnia, świadcząca usługę na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii, może zastosować stawkę 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

New Czy trzeba segregować odpady budowlane, czy można stosować kod 17 09 04?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

New Czy wypłata zysku na rzecz firmy na mocy zapisów umowy konsorcjum podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

New Czy zmienić decyzję stypendium szkolnego w trybie art. 155 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

New Jaka jest różnica pomiędzy dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, a dyplomem zawodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

New Jakie dokumenty są wymagane przy zatrudnianiu pracownika na stanowisku lekarz i pielęgniarka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

New Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel przedmiotów teoretycznych i praktycznych w technikum elektrycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

New Jak należy księgować przypis i umorzenie rekompensaty za koszty odzyskania należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

New Jak należy proporcjonalnie wyliczyć dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

New Jak należy zaksięgować fakturę za kontrolę systemu ogrzewania, wystawioną przez Urząd Dozoru Technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości położonej we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

New Jak opodatkować zakup licencji na film od chorwackiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Jak opodatkować zwrot aportu dla komplementariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Jak prowadzić ewidencję komunalnych osadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

New Jak rozliczać koszty po wydzieleniu ze spółki jawnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Jak sformułować zgodę na przetwarzanie danych w związku z pomocą psychologiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

New Jak uchylić ostateczne postanowienie o sposobie zaliczenia dokonanej wpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

New Jeśli jesteśmy pośrednikiem i widniejemy tylko w transporcie, czy my robimy dokument PZ i WZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

New Kiedy lekarz weterynarii powinien wymienić kasę na kasę online?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

New Kiedy naliczać i opodatkować składki na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Kiedy nauczyciel powinien otrzymać ocenę dorobku zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

New Kto ma pokryć koszty związane z opłaceniem pobytu na basenie nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

New Kto powinien podpisać czynny żal w związku z korektą JPK-VAT7?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

New Pod jakim kodem należy zaklasyfikować zdemontowane przekładniki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

New W jakiej dacie osoby zatrudnione powinny złożyć deklarację rezygnacji z oszczędzania w PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

New W jaki sposób należy zaewidencjonować środki trwałe związane z budową szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne