Questions and answers

Kiedy należy przekształcić umowę o pracę nauczyciela w stosunek pracy zawarty na podstawie mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kiedy pracownik z niepełnosprawnością nabywa prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Na jaki okres należy zawrzeć umowę o pracę z nauczycielem prowadzącym nauczanie indywidualne z uczniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Od kiedy obdarowany wspólnik spółki komandytowej powinien zgłosić się do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Przed uzyskaniem jakiej decyzji wymagane jest pozwolenie wodnoprawne za zmniejszenie retencji terenowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Według jakiej stopy należy naliczać odsetki za opóźnienie w płatności przeterminowanych faktur naszym odbiorcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

W jakiej formie wysyłać do pracownika miesięczne raporty imienne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy zweryfikować dochód do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób powinna wyglądać procedura zmiany gruntu rolnego na leśny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo ustalić pensum nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jaki sposób ustalić czy spółka zobowiązana jest do sporządzenia informacji TPR-C?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co wchodzi w skład dokumentacji zmodernizowanej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy burmistrz gminy może zwolnić z opłaty za najem lokalu komunalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy fakturę za samochód używany wystawioną na osobę fizyczną należy wykazywać w JPK_VAT z oznaczeniem FP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje limit przyjęcia dzieci niepełnosprawnych do oddziału przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy istnieje możliwość wykonania części architektoniczno–budowlanej projektu budowlanego zamiennego w formie wielotomowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy kontener magazynowy do składowania materiałów niebezpiecznych należy opodatkować jako budynek lub budowlę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ładowarki teleskopowe podlegają pod UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy mogę korzystać ze zwolnienia z VAT, gdy dokonuję sprzedaży pasków skórzanych do aparatów i tonerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy możliwa jest zmiana koncesji na wydobywanie, gdy została wydana decyzja o zakończeniu rekultywacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy można przyznać świadczenia rodzinne dla męża matki (obywatel Ukrainy), który nie jest ojcem dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nabycie grafik i oprogramowania może zostać uznane za prace rozwojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy wypłacić zaległy zasiłek okresowy, czy wygasić decyzję przyznającą to świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy na potrzeby cen transferowych należy brać pod uwagę wartość faktur, czy wartość wynikającą z umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy na samochodach transportujących odpady komunalne może być stosowane oznaczenie A?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy na terenie szczególnego zagrożenia powodzią można zbierać złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony przysługuje nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel w dodatkowym stosunku pracy na stanowisku administracyjnym powinien mieć naliczony dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nieprzekroczenie progów transakcyjnych zwalnia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy od 1 stycznia 2021 r. zmienią się zasady transgranicznego przemieszczania tworzyw sztucznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy polskie podmioty powiązane powinny sporządzać dokumentację cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może przekazać zużytą odzież pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy publikacja wizerunku nauczyciela w internecie narusza przepisy RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy regulamin przychodni AOS może przewidywać obowiązki w zakresie mierzenia temperatury, dezynfekcji rąk i noszenia maseczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy rentę socjalną oraz rentę rodzinną uwzględnia się przy ustalaniu opłaty za pobyt w ZOL?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy spłata zobowiązań spółki przez komandytariusza podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka jawna po przekształceniu ze spółki z o.o. powinna sporządzić sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy spółka może ponownie wprowadzić obniżenie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy sprzedaż i produkcja artykułów wędkarskich może być opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy usługi psychologiczne mogą skorzystać z opodatkowania kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy utwardzenie powierzchni gruntu na cmentarzu wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy używane na bieżąco substancje chemiczne mogą być przechowywane pod dygestorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne