Questions and answers

Czy starostę obowiązują zapisy decyzji straży o przydziale mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy stowarzyszenie musi opłacić PCC od pożyczki udzielonej jej przez parafię?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy transakcja trójstronna podlega specjalnemu oznaczeniu w nowym JPK VAT od 1.10.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy urząd gminy powinien odmówić udzielenia informacji we wskazanym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy usługa, której przedmiotem są udziały w spółkach, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy usługi komercyjnego transportu sanitarnego należy ewidencjonować przy użyciu kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wnioskodawca może wystąpić o zwrot opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy w roku szkolnym 2019/2020 uczeń, który realizował indywidualny tok nauki, powinien zdawać egzaminy klasyfikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy za okres kwarantanny pracownikowi można wypłacić wynagrodzenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy zaprzestając wypłaty premii, pracodawca powinien wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Gdzie rozliczać usługi spawalnicze wykonywane na terenie Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna rozwiązania z pedagogiem stosunku pracy w związku z brakiem godzin na dany rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaka kwota będzie przychodem wynajmującego mieszkanie, jeśli należność z najmu przechodzi przez pośrednika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do folii zebranej od rolników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak gmina ma zaklasyfikować środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć dyrektor szkoły w celu poinformowania o śmierci ucznia organ prowadzący i nadzorujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie parametry powinna spełniać woda do celów ppoż. gromadzona w naziemnym zbiorniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jakie rodzaje studiów mogą być dofinansowane ze środków na doskonalenie nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie składki odprowadzić od umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe mogą wystąpić po stronie spółki z o.o. i wspólnika w stanie faktycznym opisanym w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą odstąpienie od pobierania czynszu w zamian za wykonany remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą powstanie oddziału w obcym państwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie wynagrodzenie zasadnicze będzie miał nauczyciel mianowany języka angielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaki zasiłek chorobowy przysługuje za okres pobytu w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak można zgodnie z prawem rozwiązać umowę użyczenia i zawrzeć nową umowę użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku sprzedaży na rzecz osoby prywatnej i zgłoszeniu przez klienta prośby o dopisanie NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy przyznać stypendium dla dziecka, które mieszka w mieście oddalonym o ponad 200 km od miasteczka rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy rozliczyć absencję nauczycielki spowodowaną kwarantanną w związku z pandemią koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak od października 2020 r. należy oznaczać w ewidencji faktury za usługi transportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak określić średnie zużycie paliwa podczas dowozu dziecka do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak potraktować nieobecność pracownika oczekującego na wyniki testów na koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać informacja o warunkach zatrudnienia dla osoby, z którą zawarto umowę na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć w deklaracji VAT transakcję nabycia próbek towaru od kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczać dochody uzyskiwane poza granicami kraju, gdy otwarty zostaje oddział?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić średnie zużycie paliwa podczas dowozu dzieci do placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy należy przekształcić umowę o pracę nauczyciela w stosunek pracy zawarty na podstawie mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kiedy pracownik z niepełnosprawnością nabywa prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Na jaki okres należy zawrzeć umowę o pracę z nauczycielem prowadzącym nauczanie indywidualne z uczniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Od kiedy obdarowany wspólnik spółki komandytowej powinien zgłosić się do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Przed uzyskaniem jakiej decyzji wymagane jest pozwolenie wodnoprawne za zmniejszenie retencji terenowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Według jakiej stopy należy naliczać odsetki za opóźnienie w płatności przeterminowanych faktur naszym odbiorcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

W jakiej formie wysyłać do pracownika miesięczne raporty imienne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy zweryfikować dochód do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób powinna wyglądać procedura zmiany gruntu rolnego na leśny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo ustalić pensum nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jaki sposób ustalić czy spółka zobowiązana jest do sporządzenia informacji TPR-C?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co wchodzi w skład dokumentacji zmodernizowanej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy burmistrz gminy może zwolnić z opłaty za najem lokalu komunalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy fakturę za samochód używany wystawioną na osobę fizyczną należy wykazywać w JPK_VAT z oznaczeniem FP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje limit przyjęcia dzieci niepełnosprawnych do oddziału przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy istnieje możliwość wykonania części architektoniczno–budowlanej projektu budowlanego zamiennego w formie wielotomowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy kontener magazynowy do składowania materiałów niebezpiecznych należy opodatkować jako budynek lub budowlę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ładowarki teleskopowe podlegają pod UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy mogę korzystać ze zwolnienia z VAT, gdy dokonuję sprzedaży pasków skórzanych do aparatów i tonerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy możliwa jest zmiana koncesji na wydobywanie, gdy została wydana decyzja o zakończeniu rekultywacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne