Questions and answers

Czy przepisy regulują bhp dla kabin motorniczego i kierowcy autobusu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy rada nadzorcza może wpływać na politykę kadrową i wymuszać zwolnienie określonych grup pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy ratownikowi medycznemu pracującemu na izbie przyjęć należy się dodatek do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości od budynku opisanego w pytaniu od dnia zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy staż finansowany z funduszy europejskich dolicza się do dochodu rodziny (zasiłek rodzinny)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy ulgę inwestycyjną w podatku rolnym zaokrągla się do pełnych złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wezwanie z art. 64 k.p.a. (braki formalne) wstrzymuje bieg terminów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy w zaświadczeniu ze szkolenia bhp można uwzględnić różne formy realizacji szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy w związku z wypadkiem śmiertelnym pracownika pracodawca składa do ZUS jakieś dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaka jest procedura wykonania testu na COVID-19 przed przyjęciem pacjenta do ZOL?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Twarowski Adam | Nieaktualne

Jaka powinna być podstawa wystawienia zwolnienia chorobowego dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak dokonać poprawnie sprostowania świadectwa pracy na podstawie orzeczenia sądu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie środki ochrony indywidualnej należy zapewnić pracownikom w biurze rachunkowym, w związku z pandemią?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak należy prawidłowo sprostować pracownikowi świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy wypłacać wynagrodzenie nauczycielowi, który dostarczył nowe świadectwa pracy do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć urlop doktorski?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak ustalić kwotę odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak wyliczyć urlop pracownicy, której zmieniał się wymiar etatu w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 § 1 pkt. b k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kto powinien wystawić deklarację zgodności UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Nieaktualne

Od kiedy uwzględnić dochód uzyskany przez stronę z tytułu zakończenia urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Z jakiego przepisu wynika fakt, że odsetek od błędów i omyłek w deklaracji nie nalicza się po dwóch latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy długotrwała nieobecność w pracy nauczyciela wydłuża jego czas oceny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy dyrektor na prośbę rodzica powinien wydać mu kopię zgłoszenia dziecka na policję przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może skrócić staż na wniosek nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czym się różni obowiązek szkolny od obowiązku nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czym skutkuje brak zwrotu porozumienia zmieniającego umowę o pracę przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielom dojeżdżającym na zajęcia do szkoły filialnej bądź przedszkoli powinny być zwracane koszty dojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielowi należy się dodatek stażowy, wyliczony na podstawie przedłożonych świadectw pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel spełnia warunki umożliwiające skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel wspomagający również powinien dostać dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy organ właściwy wierzyciela jest uprawniony do dochodzenia zasądzonych w wyroku należności w postępowaniu egzekucyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek informowania w ustalonym w statucie terminie o tym, że uczeń może być nieklasyfikowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy w przypadku jeżeli szkoła funkcjonuje normalnie uczeń, który ma nauczanie indywidualne, może mieć nauczanie zdalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy wyższe wynagrodzenie dla nauczyciela należy się z dniem złożenia egzaminu magisterskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zmiany organizacyjne można nanieść w regulaminie organizacyjnym dopiero po wręczeniu pracownikowi wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Ile dni ma nauczyciel na zapoznanie się z projektem oceny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak i do kiedy należy udzielić urlopu wypoczynkowego dyrektorowi szkoły feryjnej

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy dokumentować przebieg nauczania w szkole niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak należy obliczyć ekwiwalent dla nauczycielki, która po urlopie dla poratowania zdrowia chce przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo stosować przepisy w sprawie praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy przedłużyć staż nauczycielce po urlopach związanych z rodzicielstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy przyznać urlop nauczycielowi szkoły podstawowej, który obejmuje stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy sprawdzić aktualność oceny pracy nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak uśrednić godziny pracy nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto powinien wypłacić odprawę emerytalną nauczycielce, która przebywa na zwolnieniu lekarskim i przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od kiedy uwzględnić utratę dochodu z tytułu obniżenia wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób należy umieścić informacje o realizowanych doraźnych zastępstwach w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Za ile dni należy się ekwiwalent za urlop dla nauczycielki, która przebywała na urlopach związanych z rodzicielstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Za ile dni należy wypłacić jej ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy budowa oświetlenia w ramach remontu ścieżki rowerowej zwolniona będzie z konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy do wynagrodzenia urlopowego za wrzesień należy uwzględnić także wynagrodzenie za zrealizowane zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy do zgłoszeń budowy instalacji gazu według przepisów z 19.09.2020 r. wydawany jest dziennik budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy firma jest producentem opakowań i ma obowiązek składania sprawozdań w zakresie ilości wytworzonych opakowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy gotowa konstrukcja stalowa, stworzona w ramach działalności, powinna być oznaczona kodem GTU_08?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy jest możliwość zawarcia umowy powierzenia pomiędzy jednostkami, które nie posiadają osobowości prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy konieczne jest potwierdzenie przez klienta otrzymania korekty i ujęcie jej w JPK_VAT w miesiącu potwierdzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie wzrostu cen energii powinny zwiększać konto kosztów energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne