Questions and answers

Czy szkoły powinny składać raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaka instytucja wypłaca we Francji świadczenia odpowiadające swoich charakterem świadczeniom rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w momencie zawarcia nowego związku małżeńskiego dzieci stracą uprawnienia do renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OPS jest zobowiązany do dalszego opłacania składek emerytalno-rentowych do KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy można zorganizować w ramach przewozów regularnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę pracownika socjalnego w tym przypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakich kontach powinny być zaksięgowane środki na "Program Asystent Rodziny na rok 2020"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy pracownik samorządowy powinien mieć dokonaną ocenę u nowego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Do kiedy należy podjąć ostateczną uchwałę o likwidacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy należy sporządzić dokumentację cen transferowych dla aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakiej formie w postępowaniach krajowych należy składać postąpienia w aukcji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

W jakiej minimalnej odległości może być usytuowana reklama o wysokości do 6 m i powierzchni reklamowej ok. 10 m2, od granic działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy spółka, która ma osobowość prawną, może budować budynek chłodni i budynek mieszkalny jednorodzinny w ramach zabudowy zagrodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy jedna osoba, wyłoniona w procedurze konkursowej, może być jednocześnie dyrektorem szkoły i dyrektorem żłobka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Do jakiego rodzaju kosztów należy przyporządkować wydatek bieżący § 471?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Na jakim koncie kosztów należy zaksięgować § 4430?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

W którym momencie powinniśmy do KPO wpisać pośrednika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy gmina może udzielić dotacji ochotniczej straży pożarnej na zadanie polegające na budowie skateparku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak obliczyć składki zdrowotne w przypadku podatnika korzystającego z zerowego PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób jednostka budżetowa powinna spisać wierzytelności nieściągalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy należy zwrócić wpłaconą kwotę przed terminem powstania obowiązku do jej wniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy urząd może otwierać korespondencję kierowaną imiennie do przewodniczącego rady?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy na dziecko nieobecne w przedszkolu z powodu samoizolacji przysługuje dotacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy szkoła w danym miesiącu może rozliczyć większą kwotę dotacji niż przyznana łącznie od stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wójt gminy może rozstrzygać, komu przysługuje udział we wspólnocie serwitutowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy urlop macierzyński może być pokryty z dotacji dla szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można na terenie MN o pow. 4800 m2 pobudować budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej i szeregowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy dyrektor może przydzielić w ramach 40-godzinnego wymiaru pracy zajęcia opiekuńcze na świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy gmina może przekazać stowarzyszeniu filię szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy przedszkole niepubliczne może sfinansować z dotacji samorządowej catering?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy wyliczyć datę powrotu dzieci z kwarantanny do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy lekarz cudzoziemiec może pracować samodzielnie w innych godzinach niż lekarz opiekun?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy art. 75 pr.wod. dotyczy także wód popłucznych powstających w wyniku uzdatniania wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Kiedy dostawy należy uznać za podobne i w konsekwencji dokonać łącznego szacowania ich wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Bieńko Monika | Aktualne

Jak ustalić podstawową kwotę dotacji podawaną w BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób pod rządami nowego PZP gmina ma udzielić zamówienia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kurowska Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, jeżeli przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielce należy ponownie przeliczyć staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien mieć operator mobilnej wytwórni mieszanek na zimno?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy nauczyciele zatrudnieni w filiach biblioteki pedagogicznej mogą zostać przeniesieni do pracy z dojazdami?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Kto ma wystawić i podpisać rachunek do umowy o dzieło, jeżeli wykonawca umowy jest niepełnoletni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne