Questions and answers

Jakie dokumenty szkolne i organizacyjne oprócz statutu powinna posiadać niepubliczna szkoła policealna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie informacje podmiot leczniczy powinien publikować w BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Jaki powód i tytuł rozwiązania umowy należy wpisać w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak należy korygować zapisy w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy zaksięgować spłatę komandytariusza w 3 ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zaksięgować umowę kredytową uruchamianą warunkowo, po spełnieniu przesłanek?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zaksięgować założoną przez bank czasową blokadę na rachunku bankowym środków na rzecz PUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak obliczyć dotację dla niepublicznej bursy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak opodatkować korektor kanalizacji deszczowej, wybudowany przez spółkę z o.o. na sąsiadujących ze sobą działkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak potraktować wynagrodzenie prokurenta który jest pracownikiem i przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak rozliczać jednodniowe delegacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ustalić urlop wypoczynkowy nauczycielowi-logopedzie i katechecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy należy udzielić dla pracownika samorządowego czasu wolnego za pracę nadliczbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy nauczyciel akademicki uzyskuje stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Kiedy powinien zakończyć się staż nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy termin dokonania wpisu do ewidencji niepublicznych szkół ulega przedłużeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kogo należy poinformować o wszczęciu i zakończeniu postępowania karnego przeciwko wójtowi gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Kto kieruje ucznia do młodzieżowego ośrodka socjoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Kto odpowiada za utrzymanie rowów niebędących rowami melioracyjnymi ani rowami przydrożnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Kto podpisuje sprawozdanie oddziału samobilansującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto powinien wyznaczyć zastępcę dyrektora, jeżeli dyrektor i wicedyrektor szkoły wyjeżdżają na kilkudniowe szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jaki paragraf należy zaksięgować opracowanie audytu energetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Na podstawie jakich ustaw lub innych przepisów prawa radni rady gminy muszą zachować dane osobowe w tajemnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy powinna nastąpić zmiana wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora w związku ze zmianą liczby oddziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Przez jak długi okres czasu powinny być przechowywane w BIP i na stronie internetowej urzędu nagrania z sesji rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Według jakiego pensum należy wypłacać wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakiej kolejności powinny być wykonywane potrącenia z zasiłku chorobowego oraz ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakim okresie przysługuje odliczenie VAT z faktury otrzymanej od kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób mierzyć drogę dziecka z domu do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób obliczyć wartość wynagrodzenia oraz składek ZUS od umowy uaktywniającej zawartej z nianią?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób zakomunikować pracownikom wyniki pomiarów środowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Za jaki okres trwania nauki zawodu należy wypłacić dofinansowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Z jakiego okresu i w jakiej wysokości przyjąć wynagrodzenie do obliczenia wysokości zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Z jakiego okresu należy przyjąć podstawę naliczenia zasiłku wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Co konkretnie oznacza art. 225 ust. 1a p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy certyfikat rezydencji obywatela Serbii pozwoli uniknąć podatku od umowy zlecenia z nim zawartej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy czynsz zapłacony za 3 lata można ująć w kosztach w miesiącu zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dostawa domków letniskowych do klienta podlega oznaczeniu kodem GTU_10?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy firma może przekazać odpad do rolniczego zagospodarowania podmiotowi, który nie jest zarejestrowany w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy gmina może ponosić wydatki budżetu gminy na przedsięwzięcie realizowane na gruncie stanowiącym własność Parafii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy GOPS powinien mieć zawarte umowy powierzenia danych osobowych z takimi instytucjami jak DPS-y, schroniska, NFZ, szpitale?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy hala produkcyjna do produkcji betonów i wyrobów betonowych wymaga uzgodnienia przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy koszty zastępstwa sądowego wypłacone radcy prawnemu po rozwiązaniu umowy podlegają oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy las liczyć jako gospodarstwo rolne do dochodu, kiedy rodzina ubiega się o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy montaż instalacji nawadniania trawnika, nasadzenia oraz trawa w roli wokół budynku jest ulepszeniem środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można wyrównać świadczenie z funduszu alimentacyjnego w związku z podwyższeniem wysokości zasądzonych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można wystawiać faktury na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na fakturach za sprzedaż krajową należy wykazywać NIP z przedrostkiem "PL"?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy informować o zmianie liczby miejsc w schronisku niepublicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy wezwać stronę do udzielenia wyjaśnień odnośnie numeru rachunku, na który ma być przelane świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie w przedmiocie nienależnego pobrania świadczeń rodzinnych i powiadomić o tym stronę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o zwrocie nadpłaconego zasiłku stałego za sierpień br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne