Questions and answers

Jak wygląda sprawa podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli osoba fizyczna ogłosiła upadłość?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy prawidłowo dokonano klasyfikacji KŚT i zastosowano właściwe stawki odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie formularze rozliczeniowe musi wystawić spółka zatrudniająca obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie podatki należy uiścić w związku z wniesieniem aportem do spółki nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy czynsz inicjalny należy księgować w koszty w całości w miesiącu otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Co rozumiemy przez określenie "dzieci zamieszkujące w obwodach szkół"?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2005 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

W której kolumnie w PKPiR należy zaewidencjonować zakup katalogów do biura obsługi klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2007 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Czy do ceny specyfikacji przetargowej trzeba doliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy do okresu uprawniającego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej zalicza się okres pobierania renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować faktury kosztowe które zostały tylko w części zapłacone?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie kryterium użyć przy podziale kosztów na związane z działalnością na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i poza nią?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy strata poniesiona w wyniku zniszczenia samochodu może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy jest dopuszczalne ujemne saldo na rachunku ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy możliwe jest opodatkowanie w 2005 r. przychodów z najmu podatkiem ryczałtowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy nie odliczony VAT z faktury stanowi dla podatnika koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy na koniec roku mogę wyksięgować z rozrachunków groszowe różnice i zaliczyć je do kosztów lub przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie członków powołanej rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Czy sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

Jeżeli wynagrodzenie za grudzień 2004 r. jest wypłacone w styczniu 2005 r. to kiedy należy ująć je w deklaracji DRA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Jaki organ jest właściwy do egzekwowania rozbiórki obiektu tymczasowego po upływie terminu jego użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Jaki kurs waluty powinien zostać przyjęty do ujęcia w księgach rachunkowych faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wydatki związane z wytworzeniem przedmiotu darowizny stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak interpretować art. 38 ust. 2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy każdy z komputerów należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych jako odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jakie są zasady ustalania podstawy wynagrodzenia przyjętego do naliczania "trzynastki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakim kursem należy dokonywać przeliczeń z walut obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy dopłaty wnoszone przez wspólników muszą być zaewidencjonowane jako przychód spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jakie są możliwe metody określenia normalnych zdolności produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy wydatek za te kalendarze będzie kosztem uzyskania przychodów w 2004 r czy w 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak księgować faktury dotyczące zakupu towarów i usług na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakich czynności winien dokonać przedsiębiorca zamierzający uruchomić oddział firmy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak wykazać w remanencie końcowym rozpoczętą budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinna być naliczana kwota ustalonego wynagrodzenia, wynikającego z umowy o zakazie konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Czy w związku z przesunięciem wypłat pracownik straci prawo do odliczenia kosztów za jeden miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wypłacone w roku bieżącym wynagrodzenia należy księgować w "4" i czy będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy wykonać protokół o nieściągalności należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2010 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy kredyt inwestycyjny w euro jest kredytem denominowanym, przy którym różnice kursowe są neutralne podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak opodatkowana będzie wypłata dywidendy dla udziałowców z Austrii i Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć koszty dostępu do portalu internetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy na każdy bilet parkingowy trzeba osobno wystawiać dowód wewnętrzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2007 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Kiedy powstaje zobowiązanie w podatku z nieujawnionych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy koszt uzyskania przychodu będzie również w miesiącu w którym przypada termin płatności usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Co powinien zawierać protokół likwidacji dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Reklama leków homeopatycznych

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2005 r., Kondrat Mariusz | Nieaktualne

Jaki obowiązuje termin przedawnienia do wydania decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakiej podstawie i w jakiej wartości wprowadzić na stan używane części zamienne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy powstałe przy umowie pożyczki różnice kursowe stanowią koszt podatkowy lub przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy spółka przejmująca ma obowiązek poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy klub, który wynajmuje lokale udostępnione w nieodpłatne użytkowanie od miasta, ma obowiązek wykazywania przychodu z nieodpłatnego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wynagrodzenie za grudzień wypłacane w styczniu na dzień 31 grudnia 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt zamieszczenia reklamy w katalogu, który wydawany jest raz na dwa lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2009 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy sprzedaż butelek i opakowań w 2004 r. jest opodatkowana 22% VAT, czy też jest to sprzedaż zwolniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2008 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy naliczone świadczenie urlopowe podlega potrąceniu i przekazaniu na rzecz komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak ująć prawidłowo w księgach rachunkowych wniesienie aportu w postaci know-how?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne