Questions and answers

Jak należy zaewidencjonować opłaty i prowizje od otrzymanego kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy amortyzować rozdzielnię elektryczną zainstalowaną w dzierżawionym budynku produkcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy po przekroczeniu 40.000 zł kwoty obrotu na rzecz osób fizycznych muszę zainstalować kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować raty za program komputerowy w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2007 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Czy w przypadku refakturowania usług ubezpieczeniowych można zastosować stawkę "zwolnione"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż towarów ujętych w remanencie likwidacyjnym po zaprzestaniu działalności jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są warunki przyznania zasiłku na zagospodarowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jaką stosować stawkę VAT dla opraw okularowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można dokonać potrącenia wierzytelności wymagalnych dla jednej ze stron w euro, a dla drugiej strony w zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć nieodpłatne otrzymanie materiału do prób z Niemiec w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy można zacząć korzystać z ulgi trzyletniej dopiero od 2004 r. mimo że przysługiwała ona od 2003 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę wewnętrzną z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy należy korygować przychody z wcześniejszych faktur zaliczkowych w przypadku zmiany kursu waluty obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2004 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób należy księgować nabycie i sprzedaż przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać zapisów księgowych dotyczących dopłat bezpośrednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż towarów zbytych w ramach programu lojalnościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy jest obowiązkiem zaliczyć 13-te pensje za rok 2001 i 2002 w koszty roku 2004 jako zobowiązanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2005 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Kiedy nastąpi przedawnienie roszczenia, jeżeli dokonaliśmy częściowej kompensaty wzajemnych należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2005 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku usług rehabilitacyjnych i masaży leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2004 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaki podatek i składki ubezpieczenia społecznego należy naliczyć jeżeli osoba pracuje dodatkowo na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2004 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować w PKPiR wydatki bezpośrednio związane z zakupionym samochodem i wliczone do ceny sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2007 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak uregulowana jest nagroda jubileuszowa dla nauczyciela-emeryta pracującego w szkole na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2004 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób zakwalifikować wydatki na zakup bonów towarowych w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2009 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kto jest uprawniony do rozpoznawania jednostek chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2004 r., Wędrychowska Edyta | Nieaktualne

Co będzie podstawą do naliczenia VAT w przypadku darowizny na rzecz stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2004 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie warunki powinna spełniać umowa o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2004 r., Kulma Sylwia | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2004 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie w przypadku "sprzedaży leków za 0,01 grosz"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy należy wyksięgować saldo rezerwy na niewykorzystane urlopy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy umowy zlecenia rozlicza się w formie PIT-8B?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2004 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W deklaracji VAT-7 za który miesiąc należy ująć podatek naliczony z faktur zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2004 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawką należy opodatkować czapeczki niemowlęce?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2004 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować do patentu - technologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2004 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

W jaki sposób polska firma może zatrudnić przedstawiciela handlowego, który będzie działał na terenie Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2004 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy może istnieć spółka z o.o. bez otwartego konta bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2004 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakim dokumentem należy potwierdzić obciążenie agenta karą pieniężną za usterki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy od umów wieczystego użytkowania gruntów należy od 1 maja 2004 r. odprowadzać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2004 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakiej sytuacji możliwe jest wzajemne potrącenie wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2004 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy Kołu Łowieckiemu przysługuje prawo odliczenia VAT przy zakupie posiłków dla myśliwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2004 r., Chołuj Elżbieta | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. może zawrzeć z udziałowcem umowę użyczenia samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2004 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak potraktować opłatę za studia oraz koszty przejazdu i noclegu dla prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2004 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydatek pracodawcy na dofinansowanie dokształcania pracownika może być uznany za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2004 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy można odliczyć podatek naliczony w okresie następnym po tym, na który przypadał termin płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2004 r., Chołuj Elżbieta | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy opracowaniu i przygotowaniu do druku gazetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2004 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2004 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Samowolna przebudowa obiektu nie naruszająca przepisów techniczno-budowlanych

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2004 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Czy jest jakiś przepis który wymienia rodzaje świadczeń zaliczanych do świadczeń rzeczowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2009 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy zgodnie z ustawą o rachunkowości można dopuszczać do ujemnych stanów magazynowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jakie skutki podatkowe będzie rodziła sprzedaż nieukończonej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zakup obiektywu do aparatu, jeżeli jest on również używany wraz z innym aparatem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2004 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jaka jest różnica między rekonstrukcją a remontem środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy lekarz zatrudniony w pogotowiu ratunkowym może dodatkowo zawrzeć ze swoim pracodawcą umowę cywilnoprawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2004 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy należy dokonać korekty deklaracji za miesiąc otrzymania pierwotnego dokumentu celnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2004 r., Chołuj Elżbieta | Nieaktualne