Questions and answers

Czy faktury za ubezpieczenie można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka ma obowiązek badać sprawozdanie finansowe co 3 lata czy co rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2016 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy niewypłacone lub niepostawione do dyspozycji wynagrodzenia pracowników stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy jeden ze wspólników może sprzedać swoje udziały drugiemu wspólnikowi, gdy firma jest przed ogłoszeniem upadłości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak uregulowane jest zatrudnienie na pół etatu w związku z nadgodzinami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Do którego miesiąca mam zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu wynagrodzenie za miesiąc styczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć zadłużenie spółki, gdy pożyczka została udzielona przez podmiot powiązany?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy różnica kursowa z ceny franka wziętego kredytu może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak powinna się rozliczyć osoba, która ma dochody z najmu samochodu i rozliczała się wspólnie z małżonkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychody z najmu w przypadku gdy osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Na jakiej podstawie może być wypłacona zaliczka na dywidendę za 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wydatki na bilety skazanych zatrudnionych na podstawie porozumienia są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy zaksięgować wydatek na który został wystawiony duplikat faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Koszty uzyskania przychodu-wydatki poniesione na rozpoczęcie działalności gospodarczej

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2005 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Czy może opodatkować się liniowo podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych i ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak powinien rozliczać się podatnik zarejestrowany w Polsce świadczący swe usługi na terenie Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak postąpić po utracie uprawnień do opodatkowania kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można zaliczyć w koszty zakup samochodu osobowego jeżeli będzie on wykorzystywany krócej niż 1 rok ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych preferencyjny odpis amortyzacyjny nowych środków trwałych w roku ich przyjęcia na stan?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

W jakim terminie po dniu bilansowym wypłaca się nagrodę roczną z zysku spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy ajent prawidłowo rozlicza opakowania kaucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych powstaje u pracowników przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie zobowiązania podatkowe niesie ze sobą sprzedaż własnościowego lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinny być naliczone odsetki od nieterminowej zapłaty podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakich formalności należy dopełnić aby zawiesić działalność spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy różnica kursowa ze zwrotu zaliczki stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w przypadku remontu powypadkowego lesingowanego samochodu raty po tym czasie oraz VAT można zaliczać w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób należy prawidłowo zaksięgować fakturę zaliczkową wystawioną w grudniu poprzedniego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować opłaty i prowizje od otrzymanego kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy amortyzować rozdzielnię elektryczną zainstalowaną w dzierżawionym budynku produkcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy po przekroczeniu 40.000 zł kwoty obrotu na rzecz osób fizycznych muszę zainstalować kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować raty za program komputerowy w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2007 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Czy w przypadku refakturowania usług ubezpieczeniowych można zastosować stawkę "zwolnione"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż towarów ujętych w remanencie likwidacyjnym po zaprzestaniu działalności jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są warunki przyznania zasiłku na zagospodarowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jaką stosować stawkę VAT dla opraw okularowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można dokonać potrącenia wierzytelności wymagalnych dla jednej ze stron w euro, a dla drugiej strony w zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć nieodpłatne otrzymanie materiału do prób z Niemiec w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy można zacząć korzystać z ulgi trzyletniej dopiero od 2004 r. mimo że przysługiwała ona od 2003 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę wewnętrzną z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy należy korygować przychody z wcześniejszych faktur zaliczkowych w przypadku zmiany kursu waluty obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2004 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób należy księgować nabycie i sprzedaż przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać zapisów księgowych dotyczących dopłat bezpośrednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż towarów zbytych w ramach programu lojalnościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy jest obowiązkiem zaliczyć 13-te pensje za rok 2001 i 2002 w koszty roku 2004 jako zobowiązanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2005 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Kiedy nastąpi przedawnienie roszczenia, jeżeli dokonaliśmy częściowej kompensaty wzajemnych należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2005 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku usług rehabilitacyjnych i masaży leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2004 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaki podatek i składki ubezpieczenia społecznego należy naliczyć jeżeli osoba pracuje dodatkowo na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2004 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować w PKPiR wydatki bezpośrednio związane z zakupionym samochodem i wliczone do ceny sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2007 r., Michalska Iwona | Nieaktualne