Questions and answers

Czy istnieje nadal przepis dotyczący przydziału godzin bibliotecznych w zależności od ilości uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2005 r., Szłyk Katarzyna | Nieaktualne

W jakiej wysokości zapłaci podatek w Polsce osoba, która pracowała w Wielkiej Brytanii na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować w rejestrach VAT oraz w PKPiR obciążenie pracownika niedoborem zawinionym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż gruntu, który będzie przeznaczony na cele rolnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy upadły zobowiązany jest pobrać od wypłacanego syndykowi wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć fakturę za zakup okularów przez pracownika, jeżeli pracodawca zwraca tylko część kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zapłacony VAT stanowi koszt uzyskania przychodu, jeżeli spółka z własnej winy utraciła prawo do jego odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy do udokumentowania opłat parkingowych może służyć paragon?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak ująć w bilansie fakturę sprzedaży z grudnia wystawioną w styczniu 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną fakturę na zakup towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Na jakich kontach należy księgować miesięczne różnice VAT wynikające z zastosowania proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaki kurs walut zastosować do księgowania poszczególnych operacji walutowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zapasy towarów które znajdowały się w magazynie powinny zostać opodatkowane na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wydatek poniesiony na opracowanie wniosku przez usługową firmę doradczą o unijną dotacje jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jakiej wysokości koszty reklamy możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie księgowania muszą być dokonane w spółce z o.o. na okoliczność przekazania całkowicie zamortyzowanej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę za usługi telekomunikacyjne wystawioną za grudzień z terminem płatności w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób rozlicza się usługi za tzw. media oraz usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zwrot kosztów procesowych w podatku dochodowym i podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy mam obowiązek rejestrować fakturę VAT i korektę do tej faktury w rejestrze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy do limitu wydatków na reprezentację i reklamę wlicza się kwota brutto czy netto faktury za konsumpcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna sprowadzająca na osobiste potrzeby samochód osobowy z Unii musi się zarejestrować jako podatnik akcyzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy po 1 maja w wyniku otrzymania zapłaty za wywieziony do dnia 30 kwietnia 2004 r. towar można zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Czy przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych jest czynnością opodatkowaną VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy usługi wypoczynku dzieci, które do tej pory były zwolnione z podatku VAT po 1 maja również są zwolnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Chołuj Elżbieta | Nieaktualne

W którym momencie stanowi koszt uzyskania przychodu wpłata na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu remontowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy zwrócony podatek akcyzowy stanowi przychód osoby fizycznej z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy amortyzacja środków trwałych oddanych w najem będzie dla spółki kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu wydatków budżetowych należy zakwalifikować opłatę za wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2010 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

Jaki podatek należy wyliczyć od wynagrodzenia za pracę zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

W jaki sposób oddział ma prawidłowo rozchodować towary spożywcze, zakupione i zużyte w czasie konferencji naukowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkowywać usługi działalności paramedycznej 85.14.E?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy po 1 maja 2004 r. sprzedaż w składzie celnym jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy do podstawy limitu VAT należy wliczyć prowizję agencyjną totalizatora sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne