Questions and answers

Czy ktoś może za mnie wystawiać faktury VAT od mojej sprzedaży usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Czy wpłaconą zaliczkę można zaliczyć do przychodów 2004 r. czy należy zaliczyć do przychodów przyszłych okresów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy koszty organizacji przetargu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie będą skutki podatkowe umorzenia wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek dokonany w 2004 r. jeżeli duplikat faktury otrzymano w 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy przenosząc koszty na podmiot niemiecki wystawić należy fakturę VAT, czy notę księgową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy naszym obowiązkiem było sprowadzenie zwłok pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z wydrukiem gazet?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak wygląda opodatkowanie zaproszeń do skorzystania z naszych usług podatkiem od osób fizycznych oraz ewidencja i opodatkowanie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód w przypadku zawarcia umowy przelewu powierniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez podmioty powiązane mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy jestem zobowiązana rozliczać się z moim kontrahentem w formie bezgotówkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za zakup nieruchomości z utworzonego na ten cel funduszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy podatnik prowadzący PKPiR musi od chwili założenia księgi stosować tę samą zasadę ewidencjonowania kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zakup domen internetowych należy zakwalifikować do kosztów czy też wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługi oznaczone PKWIU 92.31 nadal po 1 czerwca korzystają ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy na fakturze zaliczkowej z tytułu sprzedaży samochodu osobowego powinniśmy uwzględniać należny podatek akcyzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować świadczenie usług związanych z rekreacją i sportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy w sytuacji, gdy wystawiamy faktury w euro, ale są one płacone w złotówkach powstają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy nakaz płatniczy jest dostatecznym dowodem do zaewidencjonowania w PKPiR jeszcze niezapłaconego podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć usługę edukacyjną wykonaną w Polsce przez zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy poprawnie ująć i rozliczyć wykupienie przedmiotu leasingu w PKPiR oraz w rejestrze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczać dochód podatkowy ze sprzedaży zakupionych wcześniej wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakich sytuacjach uznaje się podatkową księgę przychodów i rozchodów za nierzetelną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy przychód uzyskiwany przez syndyka podlega składkom ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zaksięgować sprzęt do uruchomienia produkcji dysków optycznych zakupiony od innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kto powinien wystawić fakturę VAT z tytułu opłat za udostępnienie miejsc grzebanych na cmentarzu komunalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2005 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury dokumentującej nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna wynajmująca mieszkanie powinna opodatkować VAT dochody z najmu mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy odprawa z tytułu zwolnienia z pracy podlega egzekucji na rzecz alimentów i innych zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2005 r., Ostapczuk Magdalena | Nieaktualne

Możliwość umorzenia części pożyczki z ZFŚS

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2011 r., Szłyk Katarzyna | Nieaktualne

Czy podzielony przy likwidacji spółki majątek stanowi dla wspólników przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy do każdej faktury wystawionej na wynajem urządzeń budowlanych musi być spisana umowa wynajmu tych urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wydatki na wynajem domu dla prezesa obcokrajowca będą stanowiły koszt uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła dopłata do kapitału fundacji środków pienięznych przez założyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać koszty wynikające z faktury kwartalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie są zasady przyznawania nagrody jubileuszowej przy zatrudnieniu nauczyciela w dwóch placówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2005 r., Szłyk Katarzyna | Nieaktualne

Jak powinny być zaksięgowane w stowarzyszeniu wypłacone kwoty dla potrzeb określonych osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak poprawnie ewidencjonować koszty reprezentacji i reklamy limitowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy ująć w bilansie rozrachunki z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Jak należy zaewidencjonować usługę gastronomiczną, zaliczoną do kosztów reprezentacji, od której VAT nie podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy wydatek na wpis do spółdzielni mieszkaniowej stanowi koszt uzyskania przychodów

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jakie świadczenia przysługują nauczycielom w związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn organizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2005 r., Szłyk Katarzyna | Aktualne

Jaki jest termin na podjęcie praktyki w aptece przez technika farmacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2005 r., Jaworska-Łuczak Barbara | Aktualne

Umowa ubezpieczeniowa zawarta z kilkoma ubezpieczycielami-wypłata odszkodowania

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów dojazdu otrzymany od kontrahenta należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wykonywanie usług na rzecz byłego pracodawcy w tym samym zakresie wyłącza stosowania karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2011 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy istnieje nadal przepis dotyczący przydziału godzin bibliotecznych w zależności od ilości uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2005 r., Szłyk Katarzyna | Nieaktualne

W jakiej wysokości zapłaci podatek w Polsce osoba, która pracowała w Wielkiej Brytanii na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne