Questions and answers

Czy zwałowanie nadkładu w prawie geologicznym i górniczym należy do właściwości starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Jaka powinna być wielkość oczek w siatce ochronnej przenośnika ślimakowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaką kategorię obiektu nadać dla toalety publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować montaż kratek wentylacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie elementy powinna zawierać faktura wystawiana do paragonów fiskalnych dla potrzeb JPK VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie jednostki mają obowiązek składania CIT-TP/PIT-TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel, aby zajmować stanowisko pedagoga szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki ma pracodawca względem pracownika, który pełni dyżur telefoniczny z domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie są wymogi bhp dla szafek spawaczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe będzie niosło za sobą ograniczenie ulgi abolicyjnej w PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przegrany proces sądowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie transakcje należy wykazać w informacji TPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać w szkole legitymację ucznia niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak należy naliczyć wynagrodzenie dla nauczyciela za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy prawidłowo zwiększyć dodatek stażowy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy rozliczyć na gruncie VAT działalność w zakresie świadczenia usług dziennej opieki nad dziećmi do lat 3?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak oznaczyć w nowym JPK sprzedaż oleju silnikowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak powinien brzmieć wzór polityki ochrony danych w punkcie przedszkolnym przy szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak rozumieć sformułowanie zawarte w art. 34 ust. 1a pr.geol. dotyczące niestosowania art. 155 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Piątkowska Magdalena | Aktualne

Jak ująć w księgach młot pneumatyczny do sprężarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak ujmować faktury do paragonów fiskalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wygląda kwestia członkostwa, gdy wspólnicy spółki cywilnej do majątku wspólnego spółki kupili spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak wykazać koszty remontu kapitalnego w rachunku zysków i strat w pierwszym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaklasyfikować usługę polegającą na wymianie starej sieci elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak zaksięgować opłatę za okresowe badanie techniczne samochodu wykorzystywanego do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zrekompensować urzędnikowi pracę w dzień świąteczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy można uznać, że czynnik szkodliwy w postaci frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej nie występuje na danym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kto jest uprawniony do wydania wydruku karty informacyjnej z leczenia szpitalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Twarowski Adam | Aktualne

Kto podpisuje umowę o pracę dla członka zarządu niebędącego udziałowcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Kto wykonuje inwentaryzację lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Od kiedy przedsiębiorcy muszą prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jakich sprawach dyrektor liceum ogólnokształcącego powinien występować do samorządu uczniowskiego z prośbą o opinię?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jakim czasie można złożyć skargę na działanie stowarzyszenie do starosty jako organu nadzorującego stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jakim terminie dyrektor szkoły powinien poinformować nauczyciela o zmianie miejsca wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jakim zakresie pracodawca Urząd Gminy ma obowiązek konsultowania się z przedstawicielem pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób dokonać modyfikacji arkusz ocen wszystkich uczniów, w przypadku zmiany nazwy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy sprostować błędnie wystawione świadectwo pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo sporządzić duplikat świadectwa ukończenia szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób przechowywać gips syntetyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób wykazać fakturę korygującą w załączniku VAT-ZD?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Wobec kogo i od jakiej daty należy prowadzić postępowanie w sprawie nielegalnego magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Za jaki miesiąc wnioskująca o zasiłek rodzinny winna zgłosić dochód z tytułu zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy dochód z tytułu renty należy przyjąć osiągnięty za miesiąc następujący po miesiącu, w którym został uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy e-receptę na surowiec recepturowy narkotyczny można realizować częściowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy istnieją odstępstwa od 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku po dyżurze nocnym nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy opiekunem stażu może być nauczyciel spoza szkoły, w której pracuje dany nauczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy OPS powinien przedłużyć zasiłek stały na podstawie art. 15h specustawy koronawirusowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy pracodawca może we własnym zakresie przetłumaczyć deklarację zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy pracownicy Lasów Państwowych, Nadleśnictwa w miejscowości X, są pracownikami administracji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownik, który zawarł porozumienie z pracodawcą o rozwiązaniu umowy o pracę, ma prawo do odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy przenoszenie pacjenta między oddziałami wymaga powiadomienia sądu o przyjęciu pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy przepisy regulują bhp dla kabin motorniczego i kierowcy autobusu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy rada nadzorcza może wpływać na politykę kadrową i wymuszać zwolnienie określonych grup pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy ratownikowi medycznemu pracującemu na izbie przyjęć należy się dodatek do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości od budynku opisanego w pytaniu od dnia zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy staż finansowany z funduszy europejskich dolicza się do dochodu rodziny (zasiłek rodzinny)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy ulgę inwestycyjną w podatku rolnym zaokrągla się do pełnych złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne