Questions and answers

W jaki sposób wykazać dochody osiagnięte za granicą w deklaracji w PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy tworzyć i przekazywać deklaracje rozliczeniowe za pracowników, jeżeli wynagordzenia nie są wypłącane?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Po jakim czasie przedawnia się podatek od czynności cywilnoprawnych i z czego to wynika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy brak lub niskie dochody podatnika są czynnikiem uniemożliwiającym skorzystanie z ulgi remontowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Według jakiego kursu przeliczyć i za jaki okres dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii wykazać do opodatkowania w polskim PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy koszty naprawy powypadkowej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe spowoduje dokonanie korekt deklaracji ZUS za poprzednie okresy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć koszty degustacji produktów organizowanej dla kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć VAT od zwrotu zagranicznemu producentowi zaimportowanych uprzednio podzespołów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem "taboru samochodowego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy darowizna na rzecz szkoły, w postaci 9-letniego komputera, podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wartość materiałów wydanych z magazynu do naprawy pojazdów stanowią koszt uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy skorygować niesłusznie odprowadzaną w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 października 2004 r. opłatę paliwową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedawca detaliczny gazu płynnego jest zwolniony z obowiązku dokonywania opłaty paliwowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi krótkotrwałego wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2008 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak uregulowany jest urlop wypoczynkowy pracownika administracji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy ujmować w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych weksle o terminie wykupu dłuższym niż 3 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy wyceniać zapasy według MSR 2?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Według jakiego kursu należy wycenić i ująć w księgach zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy otrzymanie wynagrodzenia z tytułu powstrzymanie się od wykonania określonej partii wyrobów, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należało przekwalifikować samochód ciężarowy i amortyzować jako samochód osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kiedy następuje moment uzyskania przychodu: w momencie sprzedaży czy w momencie dokonania wysyłki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować przy sprzedaży używanych biurek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie wydatki zaliczamy do wydatków na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy w momencie oddania modułów do użytkowania możemy wliczyć te wynagrodzenia w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy data obciążenia rachunku bankowego pracodawcy jest datą zaliczenia wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR ująć zbycie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kursem z którego dnia należy przeliczyć otrzymaną fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Przepisy właściwe do ustalenia opłaty za korzystanie ze środowiska

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2005 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jak potraktować księgowo zwrot pracownikowi kosztów parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy koszt próbek może być potraktowany jako koszt zużycia materiałów i energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy powinniśmy naliczać VAT należny od towarów przekazywanych na potrzeby reklamy i reprezentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nauczyciel pracujący w dwóch szkołach może pobierać dodatek wiejski z dwóch źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2010 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy umowa kupna-sprzedaży udziałów w spółce z o.o. podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinno przebiegać ujęcie w księgach rachunkowych leasingu finasnowego urządzenia chłodniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy mam obowiązek przechowywania raportów fiskalnych dobowych i miesięcznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak rozliczyć nadwyżkę środków obrotowych i w jakim terminie odprowadzić do budżetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Zmiana konstrukcji dachu bez pozwolenia na budowę

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy pobrać podatek od wpłaconego przez członka spółdzielni wkładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy koszt naprawy środka trwałego stanowi podwyższenie jego wartości początkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2005 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT jest opodatkowana usługa odnowy biologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy koszty aktu notarialnego dokumentującego nabycie gospodarstwa rolnego powinny zwiększyć wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR otrzymanie od kontrahenta z Chin bezpłatnych próbek towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2007 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Podatnik rozszerzył swoją dotychczasową działalność i dokonuje zakupu towarów handlowych z Chin.

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opis i notatka służbowa mogą być podstawą do wystawienia faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy spółdzielnia ma prawo podwyższać refakturowane na nas koszty mediów o kwotę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy faktura wystawiona niezgodnie z przepisami daje nam prawo do odliczenia VAT z niej wynikającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest czasowe przechowywanie środków spółki jawnej na prywatnym rachunku jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2011 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy od dotacji na pierwsze wyposażenie należy odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy brak dochodów u jednego z małżonków wyklucza odliczenie podwójnej ulgi na Internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć czas pracy pracowników przebywających w delegacji służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie będą być skutki podatkowe dla pracowników korzystających z nieodpłatnego transportu do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2005 r., Brzeziński Artur | Aktualne