Questions and answers

Jak prawidłowo zaksięgować fakturę za zakup katalogu własną karta płatniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jaki jest termin wystawienia deklaracji PIT-8B za zleceniobiorcę, który był zatrudniony tylko przez okres 1 miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wartość niezapłaconych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi nabycie udziałów spółki z o.o. przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przekazana przez spółdzielnię mieszkaniową darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatki związane uzyskaniem certyfikatu ISO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy udokumentować zwrot części kosztów usług notarialnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2009 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosowac do opodatkowania usług składu drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownicą, która powróciła do pracy po urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2011 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Czy można zatrudnić pracownika na umowę zlecenia po zakończeniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy można dokonać potrąceń na mocy tytułów wykonawczych z zasiłku chorobowego wypłacanego przez zakład pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Czy składka na ubezpieczenie na życie stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spadkobiercy odpowiadają tylko i wyłącznie za zobowiązania podatkowe określone w dniu otwarcia spadku w drodze decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można zastosować stawkę indywidualną amortyzacji w przypadku wyremontowanego budynku biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy wydatki na przejazdy taksówkami przez pracowników stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji wydanych prezentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT (symbol, stawka amortyzacyjna) należy zaliczyć urządzenie do przyspawania kołków do blach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować VAT usługi pośrednictwa w zawieraniu kontraktów realizowanego przez szwajcarską firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy prowadząc biuro rachunkowe mam prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT z racji nieprzekroczenia obrotów 10.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozumieć art. 113 ust. 1 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak poprawnie wyliczyć dochód członka rodziny przy ustalaniu prawa do zaiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy wyliczyć dochód z transakcji sprzedaży produktów polskim nabywcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zakładowy układ zbiorowy pracy może określać warunki wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy wydatki ponoszone na wytworzenie środków trwałych stanowią bezpośredni koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć dochód ze spółki komandytowej przypadający na spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi umowa zamiany gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż know-how stanowi przychód z działalności gospodarczej opodatkowany na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki kurs waluty powinien być przyjęty do ustalenia podatku od wypłat należności licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy środki otrzymane na podjęcie działalności gospodarczej przyznane stanowią przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób należy obciążyć kontrahenta z Danii kosztami dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należności za towar sprzedany w Polsce, mogą być przelewane bezpośrednio na konto firmy macierzystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy otrzymanie zaległej zapłaty za dokonane wcześniej dostawy, skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką nazwią powinna posługiwać się sp. z o.o. w okresie pomiędzy podjęciem uchwały o zmianie nazwy a wpisaniem zmiany do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć w VAT transakcję trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży maszyny do sprzętu buraków (doczyszczarka)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Szczepienia przeciw grypie-czy podlegają opodatkowaniu ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Wędrychowska Edyta | Nieaktualne

Czy dofinansowanie za pobyt dziecka na obozie sportowym należy się każdemu z małżonków z osobna?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2005 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy istnieją przepisy prawne dotyczące pracy wychowawcy klasy i jego obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2005 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć i przypisać koszty firmy macierzystej przypadające na polski oddział i jak je dokumentować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy utraciliśmy należność czy towar wydany z magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jakiej wysokości można potrącić pracownikowi z wynagrodzenia należności z tytułu zajęcia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Szalak Michał | Nieaktualne

W jaki sposób powinna zostać zewidencjonowana faktura z wodociągów miejskich, w której pozycjami są: woda i ścieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2010 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korektę zeznania podatkowego w przypadku niewłaściwego rozliczenia dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne