Questions and answers

Czy odsprzedaż nowemu najemcy nie umorzonych nakładów jest czynnością opodatkowaną VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Jakie są konsekwencje nienależnie pobranej odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Co należy zrobić gdy przysługuje prawo do odpraw z dwóch tytułów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak ustalić prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Czy przysługują pracownikowi oddelegowanemu do pracy na Ukrainie diety z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie należy zastosować koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o pracę nakładczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym rodzi przekształcenie działalności na imię obojga małżonków w spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy powstanie przychód dla pracowników w przypadku nieodpłatnego przekazania przez pracodawcę lokali mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy rolnik-podatnik VAT powinien prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można skorzystać z ulgi odsetkowej w przypadku nabycia rozpoczętej budowy domu jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy ustalić przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, jeżeli nie istnieje cena rynkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy firma musi posiadać odrębny rachunek bankowy dla ZFŚS, jeżeli obecnie nie nalicza odpisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy i jakie zmiany powinniśmy wprowadzić odnośnie środków trwałych jeżeli rozpoczęliśmy stosowanie MSR?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak prawidłowo (na gruncie VAT) dokonać przekazania nieruchomości między współmałżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy obciążenie klienta kosztem rozładunku zamówionego towaru podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach posiłki kontrahentów i jak je opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy pracownik może świadczyć usługi na rzecz swojej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2005 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W którym miesiącu należy ująć VAT naliczony w fakturze dokumentującej wykonanie usługi windykacji należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są skutki zawarcia umowy faktoringu w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy opodatkować VAT usługi wykonane poza granica Polski w kwietniu 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy po zakończeniu postępowania o dział spadku nastąpi faktyczne nabycie majątku w drodze spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak się ma okres nieskładkowy do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób można opodatkować przychody z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki 7% w stosunku do refakturowania faktury wystawionej przez hotel w Chinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Z którego dnia należy uwzględnić kursy wzajemne przy rozliczaniu kosztów podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy limit odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych dotyczy każdego odrębnego zobowiązania podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

VAT od dochodów z wynajmu hali sportowej

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy zwolnienie od podatku ma zastosowanie w placówkach niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie nauczyciela pełniącego funkcję inspektora bhp w swojej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakiej kwocie przyjąć aktywa do zbycia, jak rozksięgować kredyt, rezerwę celową oraz zapłaconą kwotę 58.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Na jakiej podstawie i kiedy mamy obowiązek rozliczania produkcji w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2016 r., Gos Waldemar | Aktualne

Według jakiej wartości należy umorzyć akcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaki limit zwolnienia podmiotowego w VAT obowiązuje w stosunku do podatników rozpoczynających działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy agencja reklamowa może odliczyć VAT z faktury otrzymanej z drukarni za druk np. ulotek, folderów, bookletów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

czy powyższą sprzedaż można zakwalifikować jako działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy jest ustalona jakaś kwotą limitu do której nie wymaga się dokumentu SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć usługę transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi związane ze szkółkami leśnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Po jakim kursie wyceniać wpłaty, jeżeli bank nie przelicza wpłaconych kwot na złotówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można odliczać VAT naliczony w fakturach dokumentujących usługi świadczone przez "franszyzodawcę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować wypłatę raty układu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jakiej pozycji deklaracji VAT-7 należy wykazać wynajem lokalu uzytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jedna osoba fizyczna może prowadzić dwie działalności gospodarcze - w Polsce i w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ustalić wartość użyczenia pracownikowi pomieszczeń na cele mieszkalne w budynku firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy opłata sądowa z tytułu przeniesienia własności gruntów i budynków stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne