Pytania i odpowiedzi

Czy starosta może wystąpić do WIOŚ o przeprowadzenie ponownej kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy nowe PZP przewiduje instytucję powiadamiania zamawiającego przez wykonawców o niezgodnej z przepisami czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeżeli w SWZ rozbieżnie określił wymogi co do kosztorysu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy firma może przyjąć odpad ex 17 04 07?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy w sytuacji przejęcia spółki można rozliczać stratę spółki przejętej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można amortyzować znak towarowy, który nie został przerejestrowany przez Urząd Patentowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy budowę wędzarni na własny użytek trzeba zgłaszać?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być anonimowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Co powinien zrobić organ administracji budowlanej, jeśli wpłynęły dwa wnioski w tej samej sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy poniżej wskazany zapis w regulaminie konkursu organizowanego przez szkołę jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ może zmienić decyzję poprzez dodanie zezwolenia na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek podać w SWZ powody niedokonania podziału zamówienia na części?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Baranowska Agata | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za usunięcie padliny łosia z działki prywatnej - las prywatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w skierowaniu na badania należy wskazać, że pracownik będzie korzystał z samochodu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy umowy pożyczki obligują do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakim terminie organ prowadzący powinien podjąć uchwałę o nadaniu imienia szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy przepisy regulują sposób zabezpieczenia wózka jezdniowego podczas naprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy w przypadku budowy torowiska stosuje się przepisy związane z prowadzeniem ruchu kolejowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy jazda kolejowego pojazdu specjalnego po torze wymaga obecności kierownika pociągu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak kwalifikować przytrzaśnięcie palców przez pracownika z jego winy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy praca w wykopie z czynnym gazociągiem jest pracą gazoniebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje wicedyrektorowi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakich formalności należy dopełnić po śmierci przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Wg stanu na jaki dzień organ winien ustalić odszkodowanie na rzecz właściciela z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły powinien poświadczyć kopię dokumentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi można przydzielić godziny zastępstw doraźnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Który organ jest właściwy do wydania decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy wózki jezdniowe mogą poruszać się po drogach publicznych jako pojazdy wolnobieżne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

W jakie dni należy udzielić urlopu uzupełniającego nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy można wypowiedzieć stosunek pracy nauczycielowi z przyczyn organizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przedsiębiorca może skorzystać z Małego ZUS plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy sformułować warunek udziału w postępowaniu, aby był on proporcjonalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy usługi oznaczone PKWiU 82.11.10.0 oraz PKD 82.92.Z mogą zostać opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto określa jakie czynniki powinny być badane na danym stanowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Na jakich zasadach zatrudnić obywateli Ukrainy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na podstawie MSR 12 Podatek dochodowy należy obliczyć odroczony podatek dochodowy od opcji na akcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób zatrudnić Polaka, który świadczyłby pracę na rzecz polskiego pracodawcy na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak należy zaksięgować otrzymany od producenta bonus pieniężny za osiągnięcie określonego obrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne