Questions and answers

Czy koszty delegacji są kosztami uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zwolnic pracownika, gdy lekarz stwierdzi przeciwwskazania do wykonywanej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2006 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Ile dni urlopu należy udzielić osobie zatrudnionej na czas zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2006 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić wynagrodzenie urlopowe od zmiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w aspekcie bilansowym lista płac powinna zostać zadekretowana w 2011 r. w koszty a podatkowo ujęta w 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania są zwolnione od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy kwota wsparcia na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego z PARP będzie naszym przychodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać rozliczenia czasu pracy w przypadku wyjazdu z pracy na wycieczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinniśmy zaksięgować wynajem samochodu zastępczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy będzie można przeksięgować podatek VAT naliczony na konto zespołu 7?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób wykazać w bilansie wycenę jednostek w funduszach inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy badania specjalistyczne finansowane przez pracodawcę są przychodem dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym miesiącu powinna być rozliczona zaliczka z przychodów przyszłych okresów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2006 r., Łopuszniak Andrze | Nieaktualne

Zatrudnienie obcokrajowca

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2006 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują kwestie bezpieczeństwa na lodowisku szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2006 r., Wędrychowski Marek | Aktualne

Jakie części ksiąg rachunkowych powinny być prowadzone w języku polskim, aby spełnić wymogi art. 9 u.o.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak należy zaksięgować wycenę środka trwałego (wzrost wartości) całkowicie umorzonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak należy postąpić, aby móc rozksięgować należność niezaakceptowaną przez zleceniodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zakwalifikować prace rozwojowe od strony podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy należy zaewidencjonować w PKPiR zakup niszczarki dokonany w ostatnim dniu roku 2011?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć powstałe zobowiązanie, od którego dostawca odstąpił?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób biuro rachunkowe może wyegzekwować zalegle należności od zleceniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy wystąpi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w przypadku nabycia usługi leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma możliwość pomniejszenia podatku należnego o podatek od sprzedaży, która nie została opłacona?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy śmierć dłużnika stanowi przesłankę umożliwiającą zaliczenie wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2012 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy deklaracje dotyczące podatku akcyzowego można składać za okresy kwartalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik może się starać o zwrot VAT zapłaconego w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim wymiarze należy udzielić urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2006 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy nauczycielka ma prawo do przerwy (1 godzinnej) wliczonej do czasu pracy w związku z karmieniem dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak postąpić w przypadku otrzymania dotacji z Funduszu poza zatwierdzonym planem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2006 r., Ostapczuk Magdalena | Aktualne

Czy można potrącić z wynagrodzenia pracownika wcześniej niepotrąconą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2006 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W którym roku ująć faktury kosztowe w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej metodą memoriałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2006 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jaka liczba dni urlopu przysługuje dla pracownika szkoły zatrudnionego w ciągu roku w różnych wymiarach etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy rozumieć przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy odsetki od pożyczki zapłacone spółce-córce stanowią w całości koszty uzyskania przychodu w spółce-matce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy klasyfikować wydatki na konserwację lub naprawę sprzętu szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2006 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie przepisy zobowiązują SP ZOZ do wprowadzenia systemu HACCP?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2006 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne