Questions and answers

Czy okres studiów dziennych nauczyciela można zaliczyć do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy okresy pobytu w pieczy zastępczej należy zsumować w celu obliczenia wysokości przysługującej pomocy na usamodzielnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy oprócz spisania umowy komisowej o wstawienie samochodu do komisu, firma musi wystawić fakturę na komis?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy OPS może zorganizować akcję, polegającą na przygotowaniu paczek świątecznych dla seniorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy otrzymana nagroda podlega składkom ZUS i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje świadczenie rehabilitacyjne, jeśli wyczerpał już okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy rękawice ochronne wolno stosować przy pracach związanych z obsługa maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy rodzaj uprawnień dla pracownika obsługującego suwnicę zależy od jej rodzaju?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego podlega oznaczeniu GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż odkurzaczy przemysłowych i środków czyszczących można opodatkować 3% stawką ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu będzie podlegała VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy Stowarzyszenie może zawrzeć umowę zlecenie na przeprowadzenie zajęć korekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy strażak OSP będący jednocześnie wójtem może wystąpić o ekwiwalent za akcję ratowniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy środki pieniężne uzyskane od kopalni generują przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wprowadzenie substancji, która ma na celu poprawę procesu współspalania jest zmianą w instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wymagana jest zgoda na przesyłanie not odsetkowych w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wynagrodzenie za godziny realizacji projektu unijnego wlicza się do podstawy naliczania zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy wypowiedzenia zmieniające można wręczać w trakcie 2 tygodni uprawomocniania się regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy za brak oddawania bioodpadów Straż Miejska może ukarać mandatem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zawarcie kolejnej umowy użyczenia po umowie użyczenia zawartej na okres 3 lat wymaga zgody rady powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy z przyznanego zasiłku okresowego należy potrącić nienależnie pobrany zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zwrot nienależnie otrzymanej nadpłaty podatku obliguje do korekty zeznania podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do której części akt osobowych wpiąć podanie o pracę nauczyciela starającego się o ponowne zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Ile czasu po urodzeniu martwego dziecka mają rodzice na podjęcie decyzji ws. formy jego pochówku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak amortyzować instalacje budynkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka powinna być forma zakończenia sprawy dotycząca odpłatności zstępnych za pobyt zmarłego rodzica w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla korzenia imbiru, a jaką dla imbiru suszonego, stosowanego jako przyprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć wychowawca i dyrektor szkoły w przypadku zaistnienia cyberprzemocy w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie prace może wykonywać pracownik posiadający uprawnienia do konserwacji urządzeń bliskiego transportu z kat. WJ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak opodatkować obrót akcjami dokonywane przez spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinno się wykazać w bilansie pobrane zaliczki na poczet przyszłego zysku oraz rozrachunki o charakterze trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wartość transakcji kontrolowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT jeżeli fakturę wystawiono w lipcu, a datą sprzedaży jest 30 września?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy w przedszkolu powinna zostać zatrudniona pomoc nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto może dokonać zmian w statucie szkolnego schroniska młodzieżowego wchodzącego w skład zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Kto nabywa pracownicze prawa majątkowe po zmarłym nauczycielu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na jaki okres można wnioskować zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od kiedy starostwo musi wprowadzić udział aut elektrycznych lub na gaz we własnej flocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Przez ile miesięcy należy podzielić dochód z tytułu renty przysługującej w 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakim terminie ma obowiązek złożyć wniosek o zatwierdzenie nowej instrukcji prowadzenia składowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

W jaki sposób należy uwierzytelnić kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

W jaki sposób powinien zostać określony wymiar pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ustalić proporcję dla wyłączenia z kosztów wydatków sfinansowanych dotacją zwolnioną z CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Za który miesiąc uwzględnić obniżony dochód z działalności gospodarczej w związku z COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czego wymaga rozbiórka/demontaż instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym - zgłoszenia czy pozwolenia na rozbiórkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne